Zmiany w prawie pracy – kiedy i jakie zmiany wejdą w życie? - system ERP enova365 (2023)

 • dodatkowy dzień wolny
 • Zmiany w prawie pracy i prawach rodzicielskich
 • Nowelizacja klauzuli Kodeksu pracy - Pozostałe zmiany
 • Jak dostosować się do zmian w prawie pracy?

Choć zapowiadane zmiany w prawie pracy na 2022 r. zostały przesunięte, to jednakW związku z długim oczekiwaniem w „Law Journal” opublikowano poprawioną ustawę – ustawę o pracy i kilka innych. Ustawa weszła w życie 26 kwietnia.Jakie zmiany powinni wziąć pod uwagę pracodawcy?

Zmiany w polskim Kodeksie pracy dotyczą dostosowania polskiego ustawodawstwa do następujących dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

Poniżej prezentujemy główne zmiany regulacyjne wynikające ze zmian w polskim prawie pracy.

dodatkowy dzień wolny

Pracownicy mają możliwość skorzystania z dodatkowych dni wolnych od pracy. Nie wszystkie dni wolne są jednak płatne.

przedłużony urlop rodzicielski

W odróżnieniu od urlopu macierzyńskiego, który należy wykorzystać bezpośrednio po urodzeniu dziecka, urlop rodzicielski można podzielić nawet na 5 części. Cały urlop należy wykorzystać przed ukończeniem przez dziecko 6. roku życia.

Zmiany wydłużają urlop rodzicielski o dziewięć tygodni: z 32 tygodni po urodzeniu dziecka lub 34 tygodni w przypadku ciąży mnogiej do odpowiednio 41 lub 43 tygodni. Jednak tutaj pojawia się problem.

ważny: nowe przepisyOboje rodzice mają zagwarantowane 9 tygodni urlopu, którego nie można przenieść na drugiego rodzica. W przypadku niewykorzystania tego urlopu przysługujące Ci urlopy przepadają.

(Video) ERPresso #14 Zmiany w przepisach 2023 księgowość enova365

Ma to dwie konsekwencje dla pracodawców. Z jednej strony, jeśli matka dziecka korzysta z urlopu rodzicielskiego, nadal oczekuje się, że będzie on wynosił 32 lub 34 tygodnie, ponieważ ojciec dziecka ma prawo do pozostałych 9 tygodni. Z kolei pracodawca ojca dziecka musi rozpatrzyć jego wniosek o 9 tygodni urlopu rodzicielskiego.

oddalona z powodu siły wyższej

Takie odstąpienie może zostać udzielone w przypadku wystąpienia siły wyższej w związku z pilnymi sprawami rodzinnymi. Jeżeli ze względu na te zdarzenia wymagana jest natychmiastowa obecność pracownika, musi ona mieć związek z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem członka rodziny.

Długość tego urlopu ustala się na 2 dni lub 16 godzin, co jest porównywalne z opieką nad dzieckiem, ale z jedną istotną różnicą.Koszty opieki zdrowotnej wynoszą 100%, natomiast koszty zwolnienia z powodu siły wyższej wynoszą zaledwie 50%.W takim przypadku należne wynagrodzenie oblicza się w taki sam sposób, jak wynagrodzenie w okresie urlopowym, z tym że wynik jest dzielony na pół.

Jeżeli pracownik nie wykorzysta urlopu w danym roku z powodu siły wyższej, dni urlopu pracownika upływają z końcem roku.

nowy urlop ratownika medycznego

Jest to zupełnie nowa forma urlopu, która nie była wcześniej uwzględniona w ustawie o pracy. Jego czas trwania wynosi 5 dni w roku, przy czym dni niewykorzystane nie przechodzą na rok następny. Jest przeznaczony dla osób potrzebujących osobistej opieki lub wsparcia ze strony członków rodziny. Aby skorzystać z tych dni odpoczynku, należy spełnić jednocześnie dwa warunki.

 1. Pierwszym warunkiem jest to, aby osoba sprawująca opiekę zamieszkiwała w tym samym gospodarstwie domowym co pracownik.
 2. Warunek drugi dotyczy powodów udzielania opieki. Z urlopu mogą skorzystać osoby opiekujące się chorym dzieckiem, rodzicem, małżonkiem lub osobą pozostającą w gospodarstwie domowym. Jest to jasno określone w prawie.

WAŻNA UWAGA: Urlop opiekuńczy jest całkowicie bezpłatny,Jednakże przepracowany czas wlicza się do przysługującego pracownikowi okresu pracy.

„W obecnym stanie prawnym oprócz dzieci do lat 14 przysługuje już zasiłek opiekuńczy z tytułu osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny. Wypłacany w wysokości 80% podstawy wymiaru świadczenia, bez okresu karencji. Być może tylko w przypadku otrzymania zasiłku opiekuńczego Pracownicy nie będą chcieli korzystać z urlopu opiekuńczego do czasu upływu limitu dni” –myślećJoanna Walentek, Kierownik Programu Kadry, Płace i Kadry enova365

(Video) Webinar | Changes to Employment Law Still to Come in 2023

Zmiany w prawie pracy – kiedy i jakie zmiany wejdą w życie? - system ERP enova365 (1)

Zmiany w prawie pracy i prawach rodzicielskich

Dyrektywa UE z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów wprowadziła m.in. zmiany w zakresie organizacji czasu pracy. Kolejną zmianą jest wspomniane już wydłużenie przysługującego pracownikom urlopu rodzicielskiego, ale nie jest to jedyna nowość wprowadzona przez prawodawstwo UE.

Elastyczne warunki pracy dla rodziców

Nowe przepisy zobowiązują pracodawców do oferowania elastycznej organizacji pracy rodzicom dzieci poniżej ósmego roku życia. Pracownicy nie otrzymują automatycznie nowych uprawnień, bo trzeba złożyć wniosek. Pracodawca ma 7 dni na ustosunkowanie się i może odrzucić wniosek, jednak w takim przypadku ma obowiązek uzasadnić odmowę na piśmie.

Pracujący rodzice mogą korzystać z następujących świadczeń:

 • kolonia,
 • skrócić dotychczasowe godziny pracy,
 • osobiste harmonogramy pracy,
 • praca w weekendy,
 • nieregularne godziny pracy,
 • skrócić tydzień pracy,
 • Wydłuż codzienne godziny pracy.

Zmiany w przepisach wydłużają także termin uzyskania zgody pracownika w przypadku powierzenia przez pracodawcę pracy w godzinach nadliczbowych, wprowadzenia systemu pracy przerywanej, pracy w porze nocnej lub pracy poza stałym miejscem pracy.

Do tej pory pracodawcy musieli pytać o zgodę pracowników posiadających dzieci poniżej 4 roku życia. Po zmianie okres ten ulega przedłużeniu do ukończenia przez dziecko 8. roku życia.

Zmiany w zasiłkach macierzyńskich i urlopach rodzicielskich

Zasiłek macierzyński nadal wypłacany jest w dwojaki sposób, jednak po 26 kwietnia 2023 roku jego wysokość ulegnie zmianie.

pierwsza opcjaZasiłek macierzyński wypłacany jest w wysokości 100% za okres urlopu macierzyńskiego, a następnie w wysokości 70% za cały okres urlopu rodzicielskiego.

(Video) Zmiany w przepisach dla firm 2023

druga opcjaDotyczy jednorazowej wypłaty świadczeń zgodnie z wymogami w okresie ich pobierania. Wnioski takie należy złożyć w terminie 21 dni od daty doręczenia. W tym przypadku wysokość świadczenia wynosi 81,5% podstawy wymiaru za cały okres świadczenia (urlop macierzyński i rodzicielski). Istnieje jednak jeden wyjątek.

Urlop ojcowski

Nowe przepisy skracają okres, w którym ojcowie mogą skorzystać z tego prawa. Do tej pory było to możliwe dopiero, gdy dziecko miało dwa lata. Po nowelizacji prawo to przysługuje dopiero w pierwszym roku życia dziecka.

Nowelizacja klauzuli Kodeksu pracy - Pozostałe zmiany

Znowelizowana ustawa Prawo pracy nakłada na pracodawców dodatkowe obowiązki. Celem tych zmian jest zapewnienie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE.

Zmiany w umowach na czas określony

Pracownikom tymczasowym przysługują dodatkowe uprawnienia. Póki co, są one zarezerwowane wyłącznie dla osób fizycznych na czas nieokreślony. Nowe przepisy to zmieniają. Rozwiązując umowę o pracę na czas określony z dniem rozpoczęcia obowiązywania umowy o pracę na czas określony, musisz:

 • podać przyczyny zwolnienia,
 • O swoim zamiarze powiadomić na piśmie związek reprezentujący pracownika.

ważny:Jeżeli pracodawca powołuje się na fałszywe podstawy zwolnienia lub w ogóle nie ma podstaw do zwolnienia, pracownik może złożyć wniosek o przeniesienie do Sądu Pracy. To istotna zmiana, gdyż dotychczas pracownicy mogli w tej sytuacji dochodzić jedynie odszkodowania.

Zmiany w umowie próbnej

Do tej pory pracodawcy mogli podpisywać umowy na okres próbny wynoszący 3 miesiące. Nowe przepisy ograniczają czas jego trwania. Teraz zależy to od planowanego czasu trwania kolejnej umowy. Ma to na celu zwiększenie porównywalności czasu trwania umowy na okres próbny z czasem trwania kolejnej umowy podpisanej z pracownikiem.

ważny:Jeżeli kolejna umowa na czas określony jest krótsza niż 6 miesięcy, czas trwania umowy na okres próbny wynosi 1 miesiąc. Jeżeli czas trwania umowy na czas określony wynosi od 6 do 12 miesięcy, istnieje możliwość podpisania umowy na okres próbny do 2 miesięcy.

(Video) Co zmiany w przepisach na rok 2022 znaczą dla Ciebie? Polski Ład i nie tylko. Q&A z ekspertami.

Istnieje inny wariant tego typu umowy. Nową umowę na okres próbny z tym samym pracownikiem można zawrzeć tylko wtedy, gdy kolejna umowa dotyczy wyłącznie innego rodzaju pracy.

Nowe obowiązki informacyjne pracodawców

Nowe przepisy poszerzają katalog informacji, które należy przekazać pracownikom w formie pisemnej. Ustawodawcy dopuszczają także korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, pod warunkiem, że pracownicy będą mogli wydrukować i zapisać dostępne informacje. O co im chodzi?

Zakres danych, które pracownicy muszą zrozumieć:

 • składniki wynagrodzenia inne niż określone w umowie,
 • Świadczenia dostępne w formie pieniężnej lub rzeczowej,
 • procedury udzielania urlopów płatnych,
 • W przypadku pracy zmianowej – zasady przejścia z pracy zmianowej na pracę zmianową,
 • W przypadku pracy w wielu lokalizacjach: zasady poruszania się pomiędzy różnymi lokalizacjami pracy,
 • Zasady dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych i wysokości należnego wynagrodzenia,
 • sposób ustalenia długości okresu wypowiedzenia,
 • procedury rozwiązania stosunku pracy,
 • Prawo do szkolenia.

Jak dostosować się do zmian w prawie pracy?

Zmiany w Kodeksie pracy wejdą w życie 26 kwietnia 2023 roku. Joanna Walentek, Menedżer Programu Kadry i Płace w enova365 wyjaśnia, dlaczego system enova365 pomoże firmom dostosować swoje działanie do nowych przepisów.

„System enova365 jest godny polecenia, ponieważ jest zawsze zgodny z obowiązującymi przepisami. Pozwala w łatwy sposób wyliczyć dodatkowy wymiar urlopu dla każdego pracownika wynikający z nowych przepisów oraz wysokość rekompensaty przysługującej w związku z korzystaniem z nowego, regulacyjnego prawa do urlopu.– podsumowałJoanna Walentek, Kierownik Projektów Kadry, Płace i HR w enova365.

W enova365 – systemie ERP gotowym na zmiany w Kodeksie Pracy regulującym pracę zdalną – znajdziesz:

 • Wszystkie pliki elektroniczne związane z pracą zdalną – pracownicy mogą je samodzielnie przesłać za pośrednictwempulpit pracownikaoraz przełożeni i Dział Kadr są niezwłocznie powiadamiani o złożeniu wniosków,
 • Funkcja wyboru miejsca pracy zdalnej,
 • możliwość wyboru, kto zapisze się na pracę zdalną oraz możliwość sprawdzenia, czy istnieje ograniczenie liczby dni w roku dla danego rodzaju pracy zdalnej,
 • Informacja o liczbie dni, w których każdy pracownik pracował zdalnie.

Wypróbuj wersję demonstracyjną systemu, która pozwala szybko dostosować się do zmian w prawie pracy.

(Video) Employment Law: Forced Overtime

Videos

1. Kluczowe zmiany w prawie pracy w 2023 webinar Adriana Głuchowska
(Taxflix)
2. Zmiany w przepisach dla firm 2023 – arena ekspertów
(enova365)
3. Program do pracy zdalnej, ewidencja czasu pracy online. Narzędzia enova365
(enova365)
4. NLRB Changes
(Holland & Hart LLP)
5. Krajowy System e-Faktur (KSeF) - wszystko co musisz wiedzieć!
(Marcin Zarzycki)
6. ERPresso #15 Krajowy System e Faktur najważniejsze informacje enova365
(enova365)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rob Wisoky

Last Updated: 08/14/2023

Views: 6218

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rob Wisoky

Birthday: 1994-09-30

Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

Phone: +97313824072371

Job: Education Orchestrator

Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.