Złóż wniosek o 500 Plus dla osób niepełnosprawnych w 5 krokach (2023)

Na pewno słyszałeś o dodatkowym świadczeniu, powszechnie znanym jako Disability 500 Plus. W tamtym czasie bardzo głośno było w internecie i mediach o tego typu wsparciu finansowym dla osób, które nie mogą samodzielnie żyć. Projekt realizowany jest od kilku lat.

Dowiedz się, jak zdobyć 500 $ dla osoby niepełnosprawnej, czytając nasz artykuł? Ponadto pokazujemy, jak ubiegać się o rentę inwalidzkią i jak odwołać się od negatywnej decyzji dla osób niepełnosprawnych 500+. Co muszę zrobić, aby ubiegać się o stwierdzenie utraty samowystarczalności?

zawartość

wystawa

 • Krok 1. Sprawdź, czy przysługuje Ci 500 plus dla niepełnosprawnych?
 • Drugim krokiem jest złożenie wniosku o stwierdzenie braku niezależnej rentowności
 • Krok 3. Wypełnij wniosek o dodatkowe świadczenia
 • Krok 4: Złóż wniosek o dodatkowe świadczenia z tytułu niezdolności do pracy
 • Krok 5. Przygotuj się na odwołanie, jeśli otrzymasz odrzucenie wniosku powyżej 500
 • Zasiłki uzupełniające i progi dochodowe 2023. W jaki sposób niepełnosprawni 500+ mogą otrzymać pełną kwotę?
 • Jak ubiegać się o 500 plus dla osób niepełnosprawnych - podsumowanie
 • Forum Osób Niepełnosprawnych 500 Plus:

Krok 1. Sprawdź, czy przysługuje Ci 500 plus dla niepełnosprawnych?

1 października 2019 r., 31 lipca 2019 r. Weszła w życie ustawa o oświadczeniu uzupełniającym o niesamodzielności życiowej. Zawiera warunki uprawnienia do pomocy finansowej, tryb jej przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania pomocy finansowej.

(Video) Świadczenie wychowawcze 500+ [Tutorial]

Świadczenie dodatkowe wynosi maksymalnie 500 zł i możesz się o nie ubiegać, jeśli:

 • masz ukończone 18 lat,
 • Posiadasz oświadczenie o niezdolności do pracy,
 • nie masz uprawnień do świadczeń ze środków publicznych (takich jak emerytura, renta, świadczenia stałe lub regularne inne niż świadczenia ryczałtowe oraz nie przysługują Ci świadczenia z instytucji zagranicznej uprawniającej do emerytury) lub nie jesteś uprawniony do tych zasiłków do pewnego limitu dochodów.
 • Posiadasz polskie obywatelstwo, rezydencję lub stałe miejsce zamieszkania w Polsce, jeśli jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej. Przebywasz legalnie w Polsce (jeśli jesteś obywatelem kraju spoza UE lub EFTA) i mieszkasz w Polsce.

Nie musisz jednak płacić świadczeń dodatkowych, jeśli:

 • Kto został tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności – z wyłączeniem kary pozbawienia wolności w elektronicznym systemie śledzącym.

Drugim krokiem jest złożenie wniosku o stwierdzenie braku niezależnej rentowności

Zgodnie z art. 13 sekund. Art. 5 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

„Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, jeżeli naruszona jest zdolność organizmu do tego stopnia, że ​​do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych wymagana jest stała lub długotrwała opieka i pomoc innej osoby”.

Co oznacza zapewnienie podstawowych środków do życia w świetle powyższego prawa?

Należy tu rozróżnić pomoc w czynnościach opiekuńczych (poruszanie się, karmienie, zaspokajanie potrzeb fizycznych, higiena osobista) od pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego (zakupy, opłacanie rachunków, wizyty u lekarza oraz ogrzewanie mieszkania, tj. czyszczenie).

Opis wszystkich wymienionych czynnikówniezdolny do samodzielnego życiaOznacza to, że nie tylko pomoc w czynnościach samopomocowych, takich jak mycie, ubieranie się czy jedzenie, determinuje niezdolność do samodzielnego życia. Pomaga także w załatwianiu sprawunków, dowozie do domu, ogrzewaniu mieszkań i transporcie węgla do tego celu oraz innych czynnościach porządkowych, których nie może wykonać ze względu na niepełnosprawność.

Atuty - Orzecznictwo ZUS i Orzecznictwo Zespołowe

Zgodnie z art. Art. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, orzeczenie wydane przez uznanego lekarza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

 • Osoby całkowicie niepełnosprawne i niezdolne do samodzielnej egzystencji traktowane są na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 • Niepełnosprawność całkowita traktowana jest tak samo jak orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • Częściowa niepełnosprawność jest traktowana w taki sam sposób jak orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Osoba posiadająca orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności i utracie zdolności do samodzielnej egzystencji jest uprawniona do:

 • Emerytura ZUS-u,
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • Dodatkowe świadczenia 500 plus.

Świadczenia 500+ dla niepełnosprawnych osób starszych i dzieci, czy musisz wiedzieć?

Polecamy nasz asortyment artykułów:

(Video) Jak złożyć wniosek o 500+ w Banku Pekao S.A.?

500 plus dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności
Ponad 500 zaawansowanych. Dodatek seniora
Pułapki w Programie Niepełnosprawni 500 Plus
800 plus wyłączone?

Poznaj tkaninę. Dzięki tym wpisom zdobędziesz wiedzę i niezbędne informacje o ponad 500 benefitach.

Jak uzyskać orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i utracie pracy na własny rachunek?

Zaświadczenie ZUS jest uprawnieniem do renty inwalidzkiej i stanowi podstawę do ubiegania się o rentę. Nie oznacza to jednak, że osoba posiadająca orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy nie może pracować w firmie. Jest to możliwe pod pewnymi warunkami:

 • Jeżeli pracodawca dostosuje miejsce pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej odbywa się na zasadzie telepracy.

Jaka jest procedura stwierdzenia niezdolności do pracy?

Po złożeniu wniosku o rentę inwalidzką, do którego należy dołączyć zaświadczenie lekarskie ważne przez 30 dni, osoba zainteresowana zostanie wezwana na badanie przez lekarza orzecznika, o ile nie stawi sięoddział ZUS-uNiemożliwe ze względu na stan zdrowia. Następnie na uzasadniony wniosek osoby, której dane dotyczą, przeprowadzana jest kontrola miejsca zamieszkania.

Na podstawie przeprowadzonego badania lekarz orzekający wydaje orzeczenie o:

 • Niepełnosprawność całkowita i praca na własny rachunek (dawna grupa inwalidztwa),
 • inwalidztwo całkowite (dawna druga grupa inwalidztwa),
 • Częściowa niepełnosprawność (dawna grupa inwalidztwa III).

Lekarz orzecznik ZUS może również wydać orzeczenie na podstawie dokumentacji medycznej bez badania. Decyzja lekarza orzecznika ZUS zostanie doręczona osobiście lub pocztą.Ta metoda udowodnienia braku niezależnej rentowności może być stosowana w sytuacjach, w których przyznawane są dodatki.

Oznacza to, że osoba niepełnosprawna, która nie posiada jeszcze zaświadczenia o samodzielności, może za opłatą 500+ dołączyć do wniosku wszystkie dokumenty medyczne. W takim przypadku ZUS rozpatrzy wniosek o wydanie odrębnego orzeczenia o niezdolności do pracy wraz z wnioskiem o zasiłek.

Złóż wniosek o 500 Plus dla osób niepełnosprawnych w 5 krokach (1)

Krok 3. Wypełnij wniosek o dodatkowe świadczenia

Wniosek o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 500 plus można złożyć najpóźniej na 30 dni przed spełnieniem przez wnioskodawcę warunków. Świadczenia są wypłacane od miesiąca, w którym je otrzymano, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Więc możesz odzyskać ponad 500 rent inwalidzkich.

Wnioski o świadczenia uzupełniające osoba zainteresowana lub jej opiekun składa do instytucji wypłacającej emerytury, renty lub renty socjalne, czyli do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).Formularz zgłoszeniowy EasunWydawany przez Biuro ZUS w Punkcie Informacyjnym w Biurze Obsługi Klienta lub do pobrania ze strony internetowej ZUS.

Wniosek ZUS 500 Plus dla osób niepełnosprawnych – jakie informacje należy zawrzeć?

Ubiegając się o świadczenia dodatkowe, należy podać następujące informacje:

 • Dane identyfikacyjne, a mianowicie: imię i nazwisko, obywatelstwo, imię ojca, numer PESEL, numer seryjny i numery dokumentów potwierdzających tożsamość, datę urodzenia i płeć,
 • zarejestrowany adres,
 • Adres zamieszkania i pocztowy, jeżeli jest inny niż adres siedziby,
 • Czy byłeś uprawniony do lub obecnie ubiegasz się o świadczenia finansowane przez rząd: rodzaj świadczenia, wysokość świadczenia, nazwa agencji wypłacającej świadczenie i lokalizacja.
 • Czy nabyłeś uprawnienia do świadczeń z zagranicznej agencji odpowiedzialnej za emerytury lub aktualnie o nie się ubiegasz: rodzaj świadczenia, wysokość świadczenia, nazwa kraju oraz w tym przypadku agencja zagraniczna podejmująca decyzję.
 • Oświadczenie, czy przebywasz obecnie w areszcie śledczym lub w więzieniu.
 • Jeżeli nie posiadasz obywatelstwa polskiego, wskaż, czy posiadasz prawo pobytu na terytorium RP oraz datę wygaśnięcia tego prawa.

Krok 4: Złóż wniosek o dodatkowe świadczenia z tytułu niezdolności do pracy

Wniosek o $500 dla Osób Niepełnosprawnych możesz złożyć online za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS), osobiście w placówce ZUS lub listownie.

(Video) Jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+ w iPKO na pierwsze dziecko - krok po kroku | PKO Bank Polski

Świadczenia rozpoczną się w miesiącu, w którym złożysz wniosek i musisz dołączyć:

 • Niezdolność do pracy lub niezdolność do pracy i samodzielność, niezdolność do pracy i niezdolność do pracy, całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do pracy albo orzeczenie wydane przez zarząd (sprzed 1 września 1997 r.) Co ważne, wnioskodawcy nie muszą dołączać tego do wniosku, jeśli kasa emerytalna już takie zaświadczenie posiada.
 • Jeżeli przysługuje Ci renta zagraniczna lub inne podobne świadczenia zagraniczne, dołącz do wniosku dokument potwierdzający Twoje prawo do tych świadczeń i określający ich wysokość. Dokument ten musi być wystawiony przez zagraniczną agencję odpowiedzialną za emerytury i renty.
 • Prawomocne orzeczenie sądu przyznające prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.

Jeżeli ubiegasz się o dotacje uzupełniające jako osoba niepełnosprawna w wieku 500+, ale nie udowodniłeś jeszcze, że nie jesteś zdolny do samodzielnej egzystencji lub upłynął okres ważności orzeczenia, do wniosku dołącz:

 • Świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza jest ważne 30 dni,
 • Dokumenty medyczne i inne ważne dla stwierdzenia utraty zdolności do samodzielnej egzystencji, takie jak karty kontroli profilaktycznej, dokumenty dotyczące rehabilitacji medycznej lub zawodowej,
 • Zaświadczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (jeśli posiadasz).

Formularz zgłoszeniowy podpisuje wnioskodawca lub jego przedstawiciel ustawowy lub upoważniony przedstawiciel. Wniosek o przyznanie renty 500+ możesz wycofać pisemnie lub ustnie. Nie musisz wykazywać powodu, aby wycofać wniosek o przyznanie dodatkowego świadczenia z tytułu niezdolności do pracy.

Krok 5. Przygotuj się na odwołanie, jeśli otrzymasz odrzucenie wniosku powyżej 500

Wnioski o świadczenia uzupełniające rozpatrywane są przez jednostkę organizacyjną instytucji emerytalnej właściwą ze względu na miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub instytucję wskazaną przez prezesa ZUS. Decyzja zostanie podjęta w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatnich okoliczności niezbędnych do jej podjęcia, np. wejścia w życie decyzji o utracie samodzielnej rentowności. W tym czasie następuje analiza wniosku i dokumentów towarzyszących lub, w razie potrzeby, wyjaśnienie procedury.

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS w sprawie świadczeń dodatkowych, możesz odwołać się do okręgowego sądu ds. bezpieczeństwa pracy właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Należy to zrobić w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji. Po tym okresie decyzja staje się ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Osoby niepełnosprawne apelują do ZUS-u. Można to zrobić osobiście lub mailowo. Procedura odwoławcza dla osób niepełnosprawnych jest bezpłatna.

Zgodnie z art. Sekcja 8 ustawy o świadczeniach uzupełniających stanowi, że osoba, która otrzymała takie świadczenia przez pomyłkę, musi zwrócić 500 USD osobie niepełnosprawnej, jeśli:

 • świadczenia zostały wypłacone pomimo ustania lub zmiany okoliczności, na podstawie których świadczenia zostały przyznane, lub wysokości świadczeń, a osoba otrzymująca świadczenia została pouczona co do tych okoliczności,
 • świadczenia zostały przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych dokumentów lub w innych przypadkach, gdy odbiorca świadczeń umyślnie wprowadził organy w błąd,
 • została udzielona na podstawie decyzji, która została następnie uchylona lub została unieważniona w związku ze wznowieniem postępowania, a zainteresowanemu odmówiono prawa do świadczeń,
 • Wypłacane na rzecz innej osoby niż osoba wymieniona w decyzji o przyznaniu świadczenia.

ważny,Naliczaj odsetki ustawowe od nieprawidłowo naliczonych kwot dopłatZa opóźnienia cywilnoprawne, tj. od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia do dnia zwrotu.

Jeżeli dotacja ma zostać zwrócona, musi zostać przelana na rachunek bankowy wskazany przez właściwy organ. Ten z kolei przelewa nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami na fundusze solidarnościowe lub rachunki bankowe budżetu państwa. Roszczenia z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przedawniają się z upływem 3 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń (art. 8 ust. 4 ustawy o świadczeniach).

Złóż wniosek o 500 Plus dla osób niepełnosprawnych w 5 krokach (2)

Zasiłki uzupełniające i progi dochodowe 2023. W jaki sposób niepełnosprawni 500+ mogą otrzymać pełną kwotę?

Od 1 marca 2023 r. zaczną obowiązywać nowe ograniczenia prawa do otrzymania 500+ w całości dla tych, którzy nie mogą samodzielnie związać końca z końcem.

Osoby, których łączny dochód ze środków publicznych nie przekroczy 1657,80 zł otrzymają 500 zł. Osoby niepełnosprawne o dochodzie do 2157,80 zł otrzymują ulgę. W tym przypadku obowiązuje zasada „zł przed złotówką”.

Zebrałeś 500 plus dla niepełnosprawnych - powiadom ZUS

ZUS musi być informowany o wszelkich zmianach mających wpływ na otrzymywanie lub wysokość świadczeń, zwłaszcza jeśli:

(Video) Jak złożyć wniosek o świadczenie rodzinne 500+ online? Poradnik krok po kroku.

 • przysługują Ci świadczenia finansowane ze środków publicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe przyznawane przez KRUS lub inne zakłady emerytalne i świadczenia takie otrzymujesz,
 • Wzrośnie wysokość świadczeń finansowanych ze środków publicznych i wypłacanych przez podmioty inne niż ZUS (takie jak KRUS czy ośrodki pomocy społecznej),
 • Jesteś tymczasowo aresztowany lub odbywasz karę pozbawienia wolności.

Jak ubiegać się o 500 plus dla osób niepełnosprawnych - podsumowanie

Celem świadczeń uzupełniających jest zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym. Osobom pobierającym emerytury, renty lub inne świadczenia finansowane ze środków publicznych, których łączna kwota nie przekracza 1250,08 zł, przysługuje 500 zł miesięcznie.

Osoby niepełnosprawne, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji i których świadczenia ze środków publicznych wynoszą od 1657,80 zł do 2157,80 zł, otrzymują rentę inwalidzką w wysokości 500 CAD. Jest to różnica między kwotą 2157,80 zł a łączną kwotą świadczeń ze środków publicznych środków, do których dana osoba jest uprawniona.

Istotne jest, aby do dochodów tych nie wliczano rent rodzinnych i zasiłków na opiekę zdrowotną. Ponadto, jeżeli osoba niepełnosprawna jest zatrudniona, nie uwzględnia się wysokości jej wynagrodzenia. Wykaz świadczeń wypłacanych ze środków publicznych, które są uwzględniane w Świadczeniach uzupełniających dla osób samotnie gospodarujących, znajduje się w dziale „500+ niepełnosprawnych

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i nie otrzymałeś jeszcze dowodu na to, że jesteś samowystarczalny, dołącz do wniosku o świadczenia uzupełniające całą dokumentację medyczną i dowód znacznej niepełnosprawności (jeśli taki posiadasz). ZUS najpierw decyduje o przyznaniu dowodu niesamodzielnej rentowności, a następnie przyznaje dodatki.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy pracowników ZUS w call center przy ubieganiu się o świadczenia pozapłacowe:

 • Numer telefonu 22 560 16 00 (opłaty za połączenie zgodnie z planem taryfowym danego operatora)
 • Mailowo cot@zus.pl
 • Poprzez czat na stronie www.zus.pl - konsultanci dostępni są w dni robocze: od poniedziałku do piątku. Między 07:00 a 18:00
 • W najbliższej jednostce organizacyjnej ZUS.

Jaki jest stopień niepełnosprawności osób powyżej 500 roku życia na utrzymaniu?

Dodatkowe korzyści otrzymają przede wszystkim osoby posiadające znaczące stopnie naukowe na swoich certyfikatach. Jednak to nie stopień niepełnosprawności decyduje o prawach osób powyżej 500 roku życia. Zasiłek ten przysługuje wszystkim osobom dorosłym posiadającym dowód niezależności.

Jakie dokumenty są wymagane dla niepełnosprawnych 500?

Jeżeli nie możesz samodzielnie mieszkać, dodaj: orzeczenie o niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jeśli są cudzoziemcami, dokument potwierdzający ich prawo pobytu w Polsce.

(Video) Można już składać wnioski na 500plus

Kto otrzyma dodatek rentowy w wysokości 500 zł z ZUS?

Nie masz lub nie masz żadnego dowodu niezależności? Wtedy możesz otrzymać świadczenia. Świadczenia emerytalno-rentowe oraz inne świadczenia z budżetu państwa są uprawnione do świadczeń finansowanych ze środków publicznych dla osób niepełnosprawnych, których łączna kwota nie przekracza ustalonych progów dochodowych.

Forum Osób Niepełnosprawnych 500 Plus:

Videos

1. PRAWNIK ODPOWIADA. 500 plus dla seniorów. Czy dodatek pielęgnacyjny wlicza się do dochodu?
(Platforma Wideo Poznaj Fakty)
2. MOPS przyjmuje wnioski o świadczenie 500 plus
(Telewizja Dami Radom)
3. Złóż wniosek w programie Rodzina 500+!
(Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej)
4. Mija termin składania wniosków o 500+
(Telewizja Echo24)
5. 500 + rusza nabór wniosków drogą elektroniczną - jak go złożyć?
(WROCŁAW TV)
6. Jak złożyć wniosek o 500+ w serwisie iPKO? | PKO Bank Polski
(PKO Bank Polski)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated: 22/10/2023

Views: 5810

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.