Rozdział 1 Obowiązki pracodawcy - Prawo pracy - KP (2023)

Stan prawny:02.06.2023

Juridisch Tijdschrift 2022.0.1510 tj. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Prawo pracy

Prawo pracy

czwarta część. Obowiązki Pracodawców i Pracowników

Rozdział 1 Obowiązki pracodawcy

Rozdział 1 Obowiązki pracodawcy

Sekcja 944: Określone okresy przechowywania dokumentów pracowniczych

Jeżeli przechowywane dokumenty pracownicze mogą stanowić dowód w postępowaniu, a pracodawca:

1)

jest stroną tych postępowań – przechowuje akta osobowe do czasu ich ostatecznego zamknięcia, nie krócej jednak niż do końca okresu określonego w artSztuka.94 Podstawowe obowiązki pracodawcówpkt 9b;Sztuka.947 Zniszcz akta personalne po terminie nadrabiania zaległościzastosować odpowiednio;

2)

Wiedza o złożeniu pozwu lub wszczęciu postępowania sądowego - Okres przechowywania dokumentów osobowych, o których mowa wSztuka.94 Podstawowe obowiązki pracodawcówPkt 9b, przedłużenie o 12 miesięcy, po którym pracodawca, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, zawiadamia byłego pracownika w formie papierowej lub elektronicznej o możliwości odbioru dokumentu, a w przypadku jego nieodebrania, o zniszczenie dokumentu pracownika;Sztuka.947 Zniszcz akta personalne po terminie nadrabiania zaległościzastosować odpowiednio.

Art. 945 Kontynuacja dotychczasowych dokumentów pracowniczych

§1.

W przypadku wznowienia stosunku pracy z tym samym pracownikiem w ww. okresieSztuka.94 Podstawowe obowiązki pracodawcówPkt 9b, pracodawca przechowuje dotychczasowe akta osobowe pracownika.

§2.

W przypadkach, o których mowa w pkt 1, okres przechowywania dokumentów osobowych liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy został rozwiązany lub rozwiązany najpóźniej.

Sekcja 946. Informacje o dokumentach pracowniczych i zaświadczeniach o zatrudnieniu przekazywanych pracownikom

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy pracodawca wraz z dowodem zatrudnienia przesyła pracownikowi w formie papierowej lub elektronicznej następujące informacje:

1)

Okres przechowywania akt osobowych, o których mowa wSztuka.94 Podstawowe obowiązki pracodawcówpunt 9b zwSztuka.945 Utrzymanie istniejących akt osobowych§ 2;

2)

Pracownicy prawdopodobnieSztuka.94 Podstawowe obowiązki pracodawcówpunt 9b zwSztuka.945 Utrzymanie istniejących akt osobowych§ 2;

3)

W przypadku nieodebrania dokumentów osobowych w terminie określonym w pkt. 2 dokumenty osobowe ulegają zniszczeniu.

Sekcja 947. Zniszcz akta osobowe po upływie terminu nadrobienia zaległości

§1.

(Video) PRAWO PRACY #1 - ZASADY PRAWA PRACY

Pracodawcy niszczą akta osobowe w taki sposób, że ich zawartość nie może być odtworzona w ciągu 12 miesięcy od upływu terminu na pobranie akt osobowychSztuka.946 Informacje o aktach pracowniczych i dowody zatrudnienia przekazywane pracownikompakiet 2.

§2.

W okresie, o którym mowa w § 1, do czasu zniszczenia, pracodawca może wydać dokument pracowniczy byłemu pracownikowi.

Sekcja 948: Zmiany w formie zatrzymanych i przechowywanych dokumentów pracowniczych

§1.

Pracodawca może zmienić formę prowadzenia i przechowywania akt osobowych.

§2.

Zmień formę dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną poprzez przygotowanie cyfrowego odwzorowania, w szczególności skanu i opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej. Zgodność z dokumentami papierowymi.

§3.

Zmiana formy dokumentu pracowniczego z elektronicznej na papierową następuje poprzez sporządzenie i podpisanie przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną kopii papierowej, potwierdzającej zgodność dokumentu papierowego z dokumentem elektronicznym.

Sekcja 949. Obowiązek pracodawcy dotyczący informacji dotyczących akt osobowych

§1.

Pracodawca zawiadamia pracownika w sposób określony przez właściwego pracodawcę:

1)

zmienić formę prowadzenia i przechowywania akt osobowych;

2)

Możliwość odzyskania dokumentów pracowniczych na dotychczasowych formularzach w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji, o których mowa w pkt 1.

§2.

Pracodawca poinformuje byłego pracownika w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia, w formie papierowej lub elektronicznej, o możliwości odbioru dokumentów pracownika w dotychczasowej formie.

§3.

W przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika dokument byłego pracownika przysługuje następującym członkom rodziny:

1)

dzieci własne, dzieci współmałżonka i dzieci przysposobione;

2)

wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte do rodzin zastępczych i pozostające pod opieką przed osiągnięciem pełnoletności, z wyjątkiem dzieci przyjętych i pozostających pod opieką rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka;

3)

Małżonkowie (wdowy i wdowcy);

4)

Rodzice, w tym ojczymowie i macochy, oraz rodzice adopcyjni.

Sekcja 9410. Niszczenie niepobranych akt pracowniczych we wcześniejszych formularzach

(Video) Podstawowe zasady prawa pracy. Pracownik i Pracodawca, Kodeks Pracy.
Jeśli nie podążaszSztuka.949 Obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie akt osobowych, pracodawca może zniszczyć takie dokumenty w dotychczasowych formach.

Art. 9411. Równoważność formularzy dokumentacji pracowniczej

Akta pracownicze, które są prowadzone i przechowywane w formie elektronicznej są równoważne z tymi, które są prowadzone i przechowywane w formie papierowej.

Sekcja 9412. Wydawanie kopii dokumentów pracowniczych

Pracodawcy udostępnią kopie całości lub części dokumentów pracowniczych na żądanie:

1)

pracownik lub były pracownik lub

2)

osoby wymienione wSztuka.949 Obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie akt osobowych§ 3, w razie śmierci pracownika lub byłego pracownika
– Prześlij w formie papierowej lub elektronicznej.

Artykuł 9413. Szkolenie personelu

Jeżeli pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom przeszkolenia niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju pracy lub wykonywania określonej pracy, przewiduje to układ zbiorowy pracy lub inny układ zbiorowy albo przepisy prawa, przepisy ustawowe lub umowa o pracę , jeżeli zapewnia je pracownik w przypadku szkolenia o charakterze kierowniczym, szkolenie to odbywa się na rachunek pracodawcy iw miarę możliwości odbywa się w godzinach pracy pracownika. Czas szkolenia spędzony poza normalnymi godzinami pracy pracownika jest liczony jako czas pracy.

Artykuł 94 Wykaz podstawowych obowiązków pracodawców

W szczególności pracodawcy są zobowiązani do:

1)

Zapoznanie przychodzących pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania obowiązków oraz ich podstawowymi prawami;

1a)

Poinformuj pracowników o warunkach ich zatrudnieniaSztuka.29 Elementy umowy o pracę i procedury podpisania umowy§ 3, 32ja 33lub wewnątrzSztuka.291 Pracownicy wyjeżdżający za granicę do pracy lub w celach służbowych§ 2 w 4;

2)

organizować pracę w taki sposób, aby czas pracy był w pełni wykorzystany, a pracownicy wykonywali swoją pracę z wykorzystaniem swoich talentów i kwalifikacji, z dużą wydajnością i odpowiednią jakością pracy;

2a)

organizowanie pracy w sposób ograniczający zakłócenia pracy, zwłaszcza monotonnej i zaplanowanej pracy;

2b)

Przeciwko dyskryminacji w miejscu pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, narodowość, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na stałe lub stałe zatrudnienie lub pełne praca w niepełnym wymiarze czasu pracy lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;

3)

(zniesienie)

4)

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz strukturalne szkolenie pracowników z zakresu warunków i bezpieczeństwa pracy;

5)

Wypłacaj wynagrodzenie prawidłowo i na czas;

6)

Ułatwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

7)

Stworzyć warunki sprzyjające przystosowaniu się do odpowiedniego wykonywania pracy pracownikom, którzy podejmują pracę po ukończeniu szkoły zawodowej lub wyższej;

8)

Zaspokajanie potrzeb socjalnych pracowników w zakresie naszych możliwości;

9)

Stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników i wyników ich pracy;

(Video) Prawo Pracy 1

9a)

przechowywanie i przechowywanie dokumentów dotyczących stosunku pracy oraz akt osobowych pracowników (akt pracowniczych) w formie papierowej lub elektronicznej;

9b)

Przechowywać akta pracownicze w sposób zapewniający ich poufność, integralność, integralność i dostępność bez uszkodzenia lub zniszczenia w okresie zatrudnienia oraz przez 10 lat od końca roku kalendarzowego następującego po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy, chyba że odrębnie uchylono przepisy Regulamin przewiduje dłuższy okres przechowywania dokumentów osobowych;

10)

Wpływanie na kształtowanie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy.

Wyroki: 57 Porównaj: 1

Artykuł 941: Przepisy dotyczące notyfikacji równego traktowania w zatrudnieniu

Pracodawcy są obowiązani udostępnić pracownikom tekst przepisów dotyczących równouprawnienia w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnianej w zakładzie pracy lub zapewnić pracownikom dostęp do tych przepisów w innej akceptowalnej przez pracodawcę formie.

Porównaj: 1 Przypis: 1

Artykuł 942

Pracodawcy są zobowiązani do informowania pracowników w sposób stosowany przez niektórych pracodawców:

1)

możliwość zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin;

2)

Możliwości promocyjne;

3)

Wakaty.

Przypis: 1

Art. 943 Obowiązki pracodawców w zakresie zapobiegania zgromadzeniom

§1.

Pracodawcy są zobowiązani do zapobiegania oblężeniom.

§2.

Mobbing oznacza działania lub zachowania związane z pracownikiem lub przeciwko pracownikowi, w tym uporczywe i długotrwałe nękanie lub nękanie pracownika, które powoduje, że nie docenia on swojej przydatności zawodowej, powoduje lub ma na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika w celu odizolowania go lub usunięcia z zajmowanego stanowiska . współpracownicy Usunięto z zespołu.

§3.

Pracownik, którego zdrowie uległo uszczerbkowi na zdrowiu w wyniku gromadzenia się tłumu, może żądać od swojego pracodawcy odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznany uszczerbek na zdrowiu.

§4.

Jeżeli pracownik znajduje się w stanie oblężenia lub rozwiązuje z nim umowę o pracę z powodu oblężenia, ma on prawo do odzyskania od pracodawcy kwoty nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, które zostanie ustalone odrębnie.

§5.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracownika składane jest na piśmie, z podaniem przyczyn, o których mowa w § 2, uzasadniających wypowiedzenie.

Przypis: 1

Artykuł 95 Wycofanie się

Wyroki: 22 Porównaj: 1

Artykuł 96 Wycofanie się

(Video) Obowiązki i uprawnienia pracodawcy i pracownika - Odcinek 1 BHP - LogSanitas

Wyroki: 21 Porównaj: 1

Artykuł 97. Świadectwo pracy

§1.

Przed rozwiązaniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, jeżeli pracownik nie zamierza nawiązać z nim innego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi oświadczenie o zatrudnieniu w dniu ustania stosunku pracy. Data zakończenia lub zakończenia poprzedniego zatrudnienia. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie pracownikowi lub jego przedstawicielowi świadectwa pracy w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca wyda pracownikowi lub osobie świadectwo pracy w ciągu 7 dni od upływu terminu określonego przepisami prawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Poczta Operatorzy pocztowi w rozumieniu przepisów prawa (Dz. U. z 2022 r., poz. 896) lub wydanych w inny sposób. Świadectwo pracy dotyczy jednego lub kilku okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.
§ 11W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w formie papierowej lub elektronicznej wyłącznie na żądanie pracownik; wniosek można złożyć w każdym czasie iw związku z wydaniem świadectwa pracy za poprzedni okres zatrudnienia lub za wszystkie okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.
§ 12.w przypadkach, o których mowa w § 11pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
§ 13Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego ustalenia pracownika z pracodawcą.

§2.

Świadectwo pracy określa czas trwania i rodzaj wykonywanej pracy, stanowisko, sposób rozwiązania lub okoliczności rozwiązania stosunku pracy oraz inne informacje niezbędne do ustalenia praw pracowniczych i uprawnień do zabezpieczenia społecznego. Ponadto świadectwo pracy musi również stwierdzać, że wynagrodzenie ze stosunku pracy jest potrącane zgodnie z przepisami o właściwym postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika świadectwo pracy zawiera również informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz uzyskanych kwalifikacjach.
§ 21Pracownik fizyczny może żądać od pracodawcy uzupełnienia świadectwa pracy w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy. W przypadku nieuwzględnienia wniosku pracownik ma prawo wystąpić do sądu pracy o sprostowanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy. Jeżeli pracodawca nie zawiadomi pracodawcy o odmowie sprostowania świadectwa pracy, składa się wniosek o sprostowanie świadectwa pracy do sądu pracy.

§3.

Jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika, że ​​rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia z winy pracownika jest sprzeczne z przepisami o rozwiązaniu umowy o pracę według tego wzoru, pracodawca jest obowiązany zawrzeć informacje o zatrudnieniu w zaświadczeniu przedstawiającym umowę o pracę Wypowiedzenie składa pracodawca.

§4.

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegóły świadectwa pracy, sposób i tryb jego wydawania, zmiany i uzupełniania oraz sposoby wspomagania świadectwa pracy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji cele, którym służą informacje zawarte w świadectwie pracy.

Wyroki: 77 Porównaj: 1 Przypisy: 3

Artykuł 971

§1.

Jeżeli pracodawca nie wyda świadectwa pracy, pracownik ma prawo zwrócić się do sądu pracy o obowiązkowe wydanie świadectwa pracy przez pracodawcę.

§2.

Jeżeli pracodawca nie istnieje lub z innych przyczyn nie można wystąpić przeciwko niemu z powództwem o wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy, pracownik ma prawo wystąpić do sądu pracy o nadanie mu prawa do uzyskania certyfikat zatrudnienia.

§3.

Wnioski, o których mowa w art. 1 i 2, można składać w każdym czasie przed upływem terminu przedawnienia.

§4.

Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do wniosków o sprostowanie świadectw pracy.

Artykuł 98 Wycofanie się

Wyroki: 21 Porównaj: 1

Artykuł 99

§1.

Jeżeli pracodawca nie dostarczy lub nie dostarczy w terminie nieprawidłowego świadectwa pracy i wyrządzi pracodawcy szkodę, pracownik ma prawo domagać się odszkodowania.

§2.

Odszkodowanie, o którym mowa w art. 1, wypłacane jest w wysokości wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłużej jednak niż przez 6 tygodni.

§3.

(zniesienie)

§4.

Decyzje odszkodowawcze związane z wydaniem błędnego oświadczenia o zatrudnieniu są podstawą zmiany tego oświadczenia.

Wyroki: 26 Porównaj: 1

(Video) Kodeks pracy: przepisy wstępne czyta Łukasz Rosiak

Czytaj więcej (Rozdział 2. Obowiązki pracowników)

FAQs

Rozdział 1 Obowiązki pracodawcy - Prawo pracy - KP? ›

§ 1. Pracodawca jest obowiązany umożliwić pracownikom, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla ich zdrowia lub życia albo dla zdrowia lub życia innych osób, podjęcie działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa - nawet bez porozumienia z przełożonym - na miarę ich wiedzy i dostępnych środków technicznych.

Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy wynikające z Kodeksu pracy? ›

przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu. zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w tym zakresie. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie. ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bhp i gdzie zostały określone? ›

Do podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP w szczególności należą:
  • organizacja pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
  • zapewnienie przestrzegania w zakładzie przepisów oraz zasad BHP, wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrola wykonania tych poleceń
Aug 27, 2018

Jakie obowiązki ma pracownik według ustaleń kodeksu pracy? ›

Podstawowe obowiązki pracownika:

przestrzeganie regulaminu pracy, zasad bhp i ppoż., dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia i nieujawnianie informacji, które mogłyby narazić pracodawcę na szkodę, przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

Co nie należy do obowiązków pracodawcy? ›

Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art.

Jak udupić pracownika w pracy? ›

Nie wdawaj się w kłótnię poprzez np. tłumaczenie czegoś pracownikowi, usprawiedliwianie swojego zachowania, krytykowanie podwładnego lub oskarżanie. Zamiast tego opisz, jakie zachowanie nie odpowiada Ci i dopytaj pracownika, dlaczego tak się zachował. Na koniec wskaż Twoje oczekiwania na wypadek podobnych sytuacji.

Videos

1. Kodeks pracy: stosunek pracy
(Prawo Lektor)
2. Prawo pracy: zmiany w Kodeksie pracy od 26.04.2023r.
(Kancelaria Bezpiecznej Pracy Piotr Król )
3. Kodeks pracy: podstawowe zasady prawa pracy
(Prawo Lektor)
4. Czy jesteś pracownikiem? Kodeks Pracy przepisy wstępne. Źródła prawa pracy.
(Michał Wróbel)
5. Q&A BHP PRAWO PRACY- Profilaktyczne badania lekarskie pracowników
(Waldemar Walkiewicz Doradztwo Szkolenia Edukacja)
6. Podcast #4 Nowelizacja Kodeksu pracy - nowe uprawnienia pracowników
(Donata Kadry w pigułce)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated: 30/10/2023

Views: 5798

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.