Praca zdalna w 2023 roku: zmiany w prawie pracy (2023)

Czas czytania: 6 minut

Praca zdalna w 2023 roku: zmiany w prawie pracy (1)

Autorka: Daria-meer

15 lutego 2023 r 0 komentarzy Czas czytania: 6 minut

Praca zdalna staje się coraz bardziej popularna w czasie pandemii Covid-19. W tym okresie firmy, w których większość pracowników mogła wykonywać zadania zawodowe w zaciszu własnego domu, zdecydowały się na wprowadzenie tzw. „home office”. Kiedy jednak epidemia wróciła do normy, nie wszyscy pracownicy zostali odesłani do biur. Dlatego konieczna jest aktualizacja obowiązujących przepisów oraz zmiany w kodeksie pracy.

zawartość

wystawa

 • Zmiany w funkcjonowaniu pracy zdalnej – kiedy weszły w życie nowe zasady?
 • Praca zdalna w prawie pracy: co się zmieniło?
  • Kontrola pracowników w miejscu pracy – zasady kontroli
  • Koszty dla biura domowego i pracodawcy
  • Praca zdalna na zamówienie
 • Kiedy pracodawca może odmówić pracownikowi pracy zdalnej?
 • Zmiany w Kodeksie pracy – podsumowanie

Według Głównego Urzędu Statystycznego na koniec IV kwartału 2021 roku nieco ponad 53% pracowników branży infocomm pracowało zdalnie. Na drugim i trzecim miejscu znajdują się osoby pracujące w branży ubezpieczeniowej, finansowej oraz działalności profesjonalnej, naukowo-technicznej z udziałem przekraczającym 20%. Jednak odsetek pracowników korzystających z przywileju pracy z domu zależy nie tylko od branży, ale także od regionu Polski. Największe zainteresowanie pracą zdalną wykazują mieszkańcy regionu warszawskiego. Prawie co szósty mieszkaniec swoje obowiązki służbowe wykonuje poza biurem1

Zmiany w funkcjonowaniu pracy zdalnej – kiedy weszły w życie nowe zasady?

Wydaje się, że epidemia już dawno została opanowana, jednak dopiero teraz ustawodawcy zdecydowali się na wprowadzenie przepisów regulujących pracę poza biurem. Zmieniony projekt ogłoszono w czerwcu 2022 r., a prezydent podpisał ustawę 27 stycznia 2023 r. Nowe regulacje nie wejdą jednak w życie od razu. Musimy poczekać do 6 kwietnia 2023 r., czyli dwa miesiące po opublikowaniu zmian w Przeglądzie Prawnym.

konto,Jak uzyskać pożyczkę pieniężną po 1 miesiącu pracy

Praca zdalna w prawie pracy: co się zmieniło?

Zanim wyjaśnię dokładnie, co zmieniło się w przepisach i jak wpłynie to na obecnych i przyszłych pracowników, chcę wyjaśnić definicję pracy zdalnej i samo prawo pracy.

Kodeks pracy to zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki pracodawców i pracowników.Obowiązujące w naszym kraju przepisy zostały przyjęte w 1974 roku i następnie nowelizowane. Mają one na celu dostosowanie ich do przepisów obowiązujących w całej UE.

Definicja pracy zdalnej została wprowadzona dopiero przy obecnej nowelizacji Kodeksu pracy.

Praca zdalna – co to jest? Ten rodzaj pracy jest również nazywanyDomowe biuroTo jestzdalnyObejmuje to także wykonywanie czynności zawodowych poza jednostką organizacyjną pracodawcy (tj. poza urzędem).W przypadku pracy zdalnej pracownicy korzystają z metod pozwalających na bezpośrednią komunikację na duże odległości.

Zasady pracy zdalnej definiują:

 • porozumienie pomiędzy pracodawcą a zakładową organizacją związkową,
 • Zasady ustalane przez pracodawców.

W przypadku braku tych dwóch dokumentów istnieje możliwość pracy z domu na indywidualne życzenie pracownika2

Pracownicy pracujący zdalnie nie mają wpływu na ich awans i wynagrodzenie. Pracownicy wykonujący obowiązki poza biurem powinni być traktowani na równi z innymi pracownikami. Taki system pracy nie wpływa na zdolność kredytową. przekazując bankowiPożyczanie gotówkiweryfikując jedynie ciągłość zatrudnienia i wysokość uzyskiwanych dochodów.

Kontrola pracowników w miejscu pracy – zasady kontroli

Nowe zasady, które wejdą w życie 7 kwietnia 2023 r., umożliwiają pracodawcom monitorowanie pracowników, którzy pracują poza siedzibą firmy. Zasady takich kontroli powinny być określone w regulaminach, wytycznych dotyczących telepracy lub umowach pomiędzy stronami.

Zgodnie z art. Artykuł 67 ust. 28 nowego Kodeksu pracy stanowi, że kontroli można dokonywać wyłącznie w godzinach pracy pracownika i po konsultacji z nim. Ponadto egzekwowanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności pracowników ani zakłócać korzystania z przestrzeni mieszkalnej zgodnie z jej przeznaczeniem.3

Pracodawca ma prawo sprawdzić, czy miejsce pracy (zwykle adres zamieszkania pracownika):

 • Przestrzegaj zasad BHP,
 • przestrzegać procedury ochrony danych osobowych,
 • Pracownik podczas wykonywania swoich obowiązków był trzeźwy.

Co ciekawe, pracodawca musi z wyprzedzeniem wiedzieć, gdzie pracownik wykonuje obowiązki służbowe, aby móc przeprowadzić kontrole. A to oznacza, że ​​zmiana lokalizacji podczas pracy zdalnej może być problematyczna. W związku z powyższym nie ma możliwości opuszczenia apartamentu w celu udania się do kawiarni lub restauracji.

Koszty dla biura domowego i pracodawcy

Nowe przepisy regulują także kwestie finansowe. Nie od dziś wiadomo, że tzw. home office stanowi obciążenie dla budżetu rodzinnego pracownika. Ci ostatni będą musieli zapłacić za prąd czy internet, a dodatkowo – zadbać o odpowiednią konserwację używanych narzędzi.Jednak koszty związane z pracą zdalną będą odtąd zwracane przez pracodawców.Ustawa nakłada więc na spółki szereg nowych obowiązków. Pracodawcy muszą:

 • Zapewnij lub opłać zakup odpowiednich materiałów i narzędzi pracy dla pracowników pracujących poza biurem;
 • Zapewnienie pomocy technicznej pracownikom w przypadku problemów ze sprzętem;
 • Opłacaj energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne i inne wydatki związane z pracą zdalną;
 • Jeżeli pracownik korzysta z własnego urządzenia (np. osobistego laptopa), określ kwotę i zapłać jej równowartość.

Pracownikom wykonującym pracę zdalną przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Praca zdalna na zamówienie

Nowelizacja Kodeksu pracy przyznaje każdemu pracownikowi prawo do sporadycznej pracy zdalnej (tzw. pracy na wezwanie) przez okres do 10 miesięcy. 24 dni w roku4. Co ciekawe, w tym przypadku nie mają zastosowania przepisy dotyczące kontroli i wypłaty ekwiwalentów. Zapotrzebowanie na tymczasową pracę domową można zgłosić zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Pracodawcy, którzy odmówią pracownikom możliwości skorzystania z tego prawa, będą zmuszeni uzasadnić swoją decyzję na piśmie.

Praca zdalna w 2023 roku: zmiany w prawie pracy (2)

Kiedy pracodawca może odmówić pracownikowi pracy zdalnej?

Nowe zasady umożliwiają pracownikom i pracodawcom rezygnację z pracy zdalnej. Zdarzają się także przypadki, gdy pracownicy mogą ubiegać się o pracę poza siedzibą firmy, a pracodawca nie może odmówić. Kiedy to się stanie:

 • Pracownik tam jestcięcieGJ,
 • Pracownik wychowuje dziecko w wieku poniżej 4 lat,
 • Pracownik sprawuje opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub osobą pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • Dziecko pracownika posiada orzeczenie o niepełnosprawności (nawet po ukończeniu 18. roku życia) lub orzeczenie o konieczności kształcenia specjalnego, recertyfikacji i szkolenia lub opinię o konieczności wcześniejszego wsparcia.

Przyczyną odrzucenia aplikacji może być po prostu organizacja pracy, jednak w tym przypadku odmowa musi zostać złożona w formie pisemnej (w formie papierowej lub elektronicznej) w terminie siedmiu dni od dnia złożenia przez pracownika złożonego wniosku.

Zmiany w Kodeksie pracy – podsumowanie

W związku z nowelizacją Kodeksu pracy z projektu ustawy wykreślono cały rozdział poświęcony telepracy. Zamiast tego zdefiniowano pracę zdalną i dodano przepisy regulujące pracę zdalną. Choć nowe przepisy na pierwszy rzut oka wprowadzą porządek, potrafią też wywołać sporo zamieszania. Zwrot kosztów zużycia energii lub kosztu prywatnego sprzętu prawdopodobnie skłoni większość pracodawców do poproszenia swoich pracowników o powrót do biura.

Istnieje również ryzyko, że praca z domu przestanie być atrakcyjna dla samych pracowników. Wykonywanie zadań na rajskiej plaży czy ruchliwej kawiarni nie jest zgodne z zasadami BHP. Ponadto może stanąć na przeszkodzie właściwej ochronie danych wrażliwych i właściwej kontroli, do której pracodawcy mają wystarczające uprawnienia.

bracie:

1https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5820/4/8/1/wplyw_epidemii_covid-19_na_wybrane_elementy_rynku_pracy_w_polsce_w_czwartym_kwartale_2021_r.pdf

2https://www.dziennikprawny.pl/pl/a/nowa-definicja-pracy-zdalnej-jak-bylo-jak-bedzie

3https://publicystyka.ngo.pl/praca-zdalna-nowe-przepisy-​takze-dla-ngo-czesc-2

4https://czasopismo.legeartis.org/2023/02/praca-zdalna-obowiazki-pracodawcy-pracownika-nowelizacja-kodeksu-pracy-2023/

Praca zdalna w 2023 roku: zmiany w prawie pracy (3)

Jezioro DariiWyszkoleni specjaliści HR, marketerzy w pełnym tego słowa znaczeniu. Od lat pasjonuje się content marketingiem opartym na zasadzie „content is king”. Ze szczególną fascynacją światem finansów pragnie zapewnić czytelnikom podstawy do zarządzania własnym budżetem domowym. Prywatnie uwielbia sushi i dobrą kawę i według niej dieta może składać się wyłącznie z tych dwóch składników.

Więcej od autora

Czy podobała Ci się ta treść?

5 – interesujące, 1 – nieciekawe

4,5/5 - (6 głosów)

komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated: 09/10/2023

Views: 6256

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.