Praca zdalna – Kiedy zaczęło się zmieniać Prawo Pracy 2021? (2023)

Praca zdalna, zwana także home office (HO), od dawna nie jest ściśle regulowana przez polskie prawo. To się zmieni dzięki pandemii koronowirusa.

Do tej pory w polskim prawie istnieje tylko takie pojęcie„Telekomunikacja”. Często mylona jest z pracą zdalną, która rządzi się innymi prawami i nie pozwala na wykorzystanie osobistego dnia pracy z domu. To coś najbliższego pracy w pełni zdalnej.

Wpływ pandemii koronawirusa na zmiany w prawie pracy w 2021 roku

Co jednak, jeśli pracownicy chcą pracować w sposób hybrydowy? Z powodu epidemiiKoronawirus chorobaAby zapewnić im bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko przeniesienia chorób, pracownikom nakazano masową pracę zdalną. Choć wdrożenie reżimu pracy z domu i jego początek były trudne, z czasem ludzie przyzwyczaili się do nowej rzeczywistości.

badania pokazująBadanie pracownicze EY Reimagine Work 2021Aż 54% pracujących osób na całym świecie przyznaje, że poważnie rozważyłyby odejście z pracy, gdyby nie zapewniono im możliwości elastycznej pracy, zarówno pod względem miejsca, jak i czasu. Miejsce pracy jest ważne dla nie mniej niż 88% pracowników.To samo tyczy się Polski

Zmiany te oraz nacisk na nowe modele pracy doprowadziły do ​​podjęcia decyzji o nowelizacji Kodeksu pracy. Projekty dotyczące dorywczej pracy zdalnej (home office przyniosłoby 12 dni na pracownika rocznie) są już w fazie opracowywania.

Zmiany w prawie pracy: kluczowe założenia i praca zdalna w 2021 roku

Kolejne pojawią się w 2021 rokuZmiany w prawie pracy. Ponieważ odnoszą się one do realiów pracy i sposobu jej organizacji, powinni je znać zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Zmiany obejmują pracę z domu, pracę zdalną na żądanie oraz wprowadzenie procedur ubiegania się o pracę poza domem.

Co każdy przedsiębiorca i pracownik powinien wiedzieć o nowelizacji Kodeksu Pracy 2021?

Kluczowe założenia nowych zmian w prawie pracy w 2021 roku

Zmiany, które zostaną przygotowane w najbliższym czasie, dotyczyć będą głównie telepracy i jej różnorodnych aspektów, takich jak ustalenie zasad telepracy, sposobu wnioskowania o telepracę oraz obowiązków pracowników i pracodawców.

Definicja pracy zdalnej

Pierwszym krokiem zmiany jest wprowadzenie do prawa pracy pojęcia pracy zdalnej. Na razie mówi się tylko o telepracy, ale to nie to samo, co wykonywanie zadań, nazywa się to „telepracą”.

Zgodnie z projektem propozycji telepracę definiuje się jako odbywającą się w całości lub w części w miejscu (w tym w miejscu zamieszkania) wyznaczonym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, przy wykorzystaniu w szczególności bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Warto zaznaczyć, że definicja ta obejmuje zarówno pracę zdalną pełną, jak i częściową. Oznacza to, że praca mieszana (np. 2 dni w biurze, 3 dni w domu) nie będzie stanowić problemu. Dodatkowo w definicji zawarto polecenie określające miejsce, w którym zadania mają być wykonane.

Wprowadzenie do pracy zdalnej

Zgodnie z zapisami projektu, z telepracy mogą korzystać zarówno pracownicy, którzy nawiązali stosunek pracy, jak i pracownicy będący w trakcie zatrudnienia.

Oznacza to, że każdy pracownik ma możliwość zażądania takiego modelu pracy. Projekt ustawy wymienia także szereg innych okoliczności, w których można zażądać lub zarządzić telepracy.

Zlecenia pracy zdalnej – niezwykła forma pracy zdalnej

Zgodnie z projektem pracodawcy mogą kierować podwładnych do pracy zdalnej w jednej z dwóch sytuacji:

 • W czasie stanu nadzwyczajnego, zagrożenia epidemią lub epidemii oraz w ciągu dwóch miesięcy od jego wycofania,
 • Gdy pracodawca nie jest w stanie zapewnić pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania obowiązków ze względu na warunki pracy.

Pracodawca może wydać takie polecenie tylko wtedy, gdy pracownik wcześniej złożył pisemne oświadczenie, w którym wykazuje chęć pracy zdalnej. Ocena lokalu i warunków technicznych umożliwiających pracę w domu leży po stronie pracownika; pracodawcy nie będą mogli ich zweryfikować ani zakwestionować.

Jeżeli pracownik nie przedstawi oświadczenia o uprawnieniach do pracy poza domem, pracodawca nie może skierować podwładnego do pracy zdalnej.

Praca zdalna a bezpieczeństwo i higiena pracy

Zmiany w kodeksie rozwiązują także problem wypadków podczas telepracy. Zgodnie z propozycją, pracownik zgłaszający wypadek wyraża zgodę na oględziny miejsca wypadku – taka zasada obowiązuje obecnie w przypadku pracy na czas nieokreślony.

Okazjonalna praca zdalna - 24 dni z domu

Kolejną planowaną zmianą jest umożliwienie wszystkim pracownikom sporadycznej pracy z domu. Pracownicy mają prawo do pracy z domu przez 24 dni kalendarzowe w roku na pisemny (papierowy lub elektroniczny) wniosek pracownika. Pracodawcy powinni uwzględniać takie prośby, gdy tylko jest to możliwe.

Obowiązek rozpatrywania próśb o pracę zdalną

 • watprojekt nowelizacji ustawyOkreśla także okoliczności, w których pracodawcy mają obowiązek uwzględniać wnioski o pracę zdalną. Wniosek pracownika wiąże pracodawcę, jeżeli pracownik:
 • jest rodzicem dziecka do lat 4,
 • są rodzicami dziecka, u którego w prenatalnych etapach rozwoju dziecka lub w czasie porodu stwierdzono ciężką i nieodwracalną niepełnosprawność lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,
 • Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym w rozumieniu „Regulaminu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych”
 • jest rodzicem dziecka, które uzyskało orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o konieczności prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z przepisami Ustawy o prawach dziecka. 14 grudnia 2016 r.

Pracodawca może odrzucić wniosek tylko wtedy, gdy podwładny wykonuje pracę, której nie można wykonywać poza zakładem pracy. W takich przypadkach pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o odmowie na piśmie, podając przyczyny odmowy.

Zasady egzekwowania pracy zdalnej

Szczegóły dotyczące pracy zdalnej określa umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a zakładową organizacją związkową. Jeżeli w terminie 30 dni od złożenia projektu nie uda się osiągnąć porozumienia, pracodawca ma prawo określić w statucie zasady telepracy, uwzględniając ustalenia ze związkami zawodowymi.

Jeżeli u pracodawcy nie istnieje organizacja związkowa, zasady telepracy ustala pracodawca, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli pracowników.

Jeżeli pracodawca nie ustalił zasad telepracy lub nie podpisał umowy, może określić zasady pracy z domu w kolejności telepracy lub w umowie zawartej z pracownikiem.

Co powinno znaleźć się w umowie o pracę zdalną?

Projekt określa, jakie kwestie powinny być objęte umową lub regulaminem. Powinny one obejmować:

 • Zidentyfikuj grupę pracowników, którzy mogą zostać objęci pracą zdalną,
 • zasady płacenia pracodawcom za pracę zdalną,
 • zasady ustalania ekwiwalentów środków pieniężnych,
 • Zasady komunikacji podczas pracy zdalnej i uznania, że ​​pracownicy zdalni są na swoim stanowisku,
 • zasady realizacji zadań przez pracowników zdalnych,
 • Zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Zasady konserwacji, montażu, inwentaryzacji i serwisu sprzętu powierzonego pracownikom.

przestań pracować zdalnie

Zmiany w Kodeksie pracy przewidują także sytuacje, w których zarówno pracodawcy, jak i pracownicy chcą wystąpić o zaprzestanie pracy w trybie telepracy i przywrócenie dotychczasowych warunków pracy. Należy to jednak zrobić w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia pracy zdalnej, w przeciwnym razie pracodawca nie ma obowiązku przyjęcia wniosku.

Dodatkowe obowiązki pracodawców

Oprócz uregulowania zasad ubiegania się o pracę zdalną zmiany uwzględniają także dodatkowe obowiązki pracodawców.

Oczekuje się od nich między innymi:

 • Zapewnij pracownikom zdalnym narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy,
 • Pokrywa koszty związane z obsługą, instalacją, użytkowaniem i konserwacją narzędzi niezbędnych do wykonywania telepracy, koszty energii i dostępu do Internetu oraz inne koszty bezpośrednio związane z telepracą, określone w umowie lub porozumieniu,
 • Zapewnij pracownikom zdalnym wsparcie techniczne i niezbędne szkolenia do wykonywania pracy zdalnej.

Inną formą jest możliwość wypłaty pracownikom jednorazowego wynagrodzenia przez pracodawcę. Jej wysokość musi odpowiadać przewidywanym kosztom, jakie poniosą pracownicy w wyniku pracy zdalnej.

Kto płaci za pracę zdalną?

Pracodawcy są zobowiązani do pokrycia swoich kosztów niezależnie od tego, która strona składa wniosek – niezależnie od tego, czy chodzi o pracę zdalną na żądanie, czy o przydział pracy zdalnej.

W przypadku, gdy kosztu pracy zdalnej nie da się dokładnie określić, strony mogą uzgodnić konkretną, rozsądną kwotę. Jeśli pracownik nie potrzebuje nowego sprzętu, a swoje osobiste urządzenie wykorzystuje do pracy w domu, przysługuje mu odszkodowanie.

Ocena ryzyka pracy zdalnej

Projekt zmian określa okoliczności, w jakich pracodawca może zwrócić się o ocenę ogólnego ryzyka zawodowego, jakie może powstać w trakcie pracy zdalnej. Dzieje się tak dlatego, że pracodawca nie może zweryfikować stanowiska, na którym przebywa pracownik.

Jeżeli podczas pracy zdalnej zdarzy się wypadek, obowiązują przepisy dotyczące wypadków przy pracy. Pracownicy centrali wyrażają zgodę na inspekcję swojego miejsca pracy w przypadku zgłoszenia takich incydentów.

Praca zdalna – prośba o formularz elektroniczny

W ramach zmian w Kodeksie pracy zaproponowano także, aby pracownicy zdalni mogli składać dokumenty drogą elektroniczną. Jednocześnie wprowadzony zostanie zakaz dyskryminacji osób pracujących w domu, a preferencje pracownika dotyczące home office nie będą podstawą do zwolnienia.

Praca Zdalna - Szablon Dokumentacji

W treści projektu zmian Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii określa minimalną zawartość dokumentów związanych z pracą w domu:

 • porozumienie z zakładową organizacją związkową,
 • regulamin pracy zdalnej,
 • Uzgodnij z pracownikami warunki telepracy,
 • Przydziały pracy zdalnej.

Obecnie zasady pracy zdalnej reguluje ustawa o koronawirusie z marca 2020 r., która umożliwia pracodawcom zlecanie pracy zdalnej, ale tylko w ramach stanu nadzwyczajnego ogłoszonego w związku z koronawirusem.

Zmiany w Prawie Pracy 2021 – kiedy?

Na razie nie ustalono konkretnego terminu wejścia w życie nowych przepisów. Zakładając, że ostateczny projekt zostanie sfinalizowany i zatwierdzony, zmiany wejdą w życie w ciągu trzech miesięcy od zakończenia pandemii Covid-19.

Nie da się zatem podać konkretnego terminu nowelizacji Kodeksu pracy. Dlatego też w przypadku home office w dalszym ciągu obowiązują zapisy Tarczy Antykryzysowej 4.0. na stronieFundacja Polskiej PrzedsiębiorczościZnajdziesz tu szablony dokumentów do pracy zdalnej, dzięki którym wszystko będzie dobrze zorganizowane.

podsumować

Nadchodzące zmiany w prawie pracy definiują definicję pracy zdalnej i zasady jej obowiązywania. Zmiana ta pozwoli firmom lepiej dostosować się do nowej rzeczywistości i uregulować zasady home office, gdy ustawa wygaśnie w marcu 2020 roku.

Obserwuj nas, jeśli interesują Cię tematy związane z pracą zdalnąblog– Poinformujemy Cię, gdy tylko poznamy datę wejścia w życie zmiany i wzór wniosku o pracę zdalną. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zarządzaniu pracą zdalną z Calamari,Skontaktuj się z nami!

Sprawdź inne artykuły na temat pracy zdalnej:

 • Praca zdalna – Kiedy zaczęło się zmieniać Prawo Pracy 2021?
 • 13 Korzyści z rejestracji czasu pracy
 • Przechodzimy na pracę zdalną!
 • Praca zdalna jest szybka i wydajna. O czym warto pamiętać wprowadzając pracę zdalną w swojej firmie?
 • Czy zatrudniacie pracowników z zewnątrz? Oto lista niezbędnych narzędzi do zdalnego zarządzania online
 • HRosi: sekrety zdalnego zarządzania zespołem - Świat jest Twoim biurem

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 06/11/2023

Views: 6252

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.