Opłata. Otrzymasz najważniejsze informacje (2023)

Praca w trudnych lub zagrażających zdrowiu warunkach wiąże się z wieloma prawami państwowymi i przywilejami socjalnymi. Jedną z nich jest możliwość otrzymania odszkodowania wypłacanego przez ZUS. Kto jest uprawniony do odszkodowania? Zobaczmy, ile to kosztuje i jak ubiegać się o odszkodowanie.

zawartość:

 1. Odszkodowanie – co to jest?
 2. Kto może otrzymać odszkodowanie?
 3. Termin otrzymania zasiłku
 4. Ile wynosi opłata?
 5. Jak ubiegać się o zasiłek kompensacyjny?
 6. Odszkodowanie — wymagane dokumenty
 7. pytanie i odpowiedź
 8. podsumować

Upaść

Odszkodowanie – co to jest?

Zasiłek wyrównawczy jest szczególnym świadczeniem socjalnym.Jest on wypłacany przez zakład ubezpieczeń społecznych w ściśle określonych sytuacjach. Świadczenie jest wynikiem obniżki wynagrodzenia pracownika rehabilitacji zawodowej objętego ubezpieczeniem.

Reintegracja zawodowa to proces podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych konkretnego pracownika. Rehabilitacją mogą zostać objęte osoby, które dotychczas pracowały w szczególnie ciężkich warunkach lub są zagrożone chorobami zawodowymi.

Do ośrodka rehabilitacji zawodowej mogą zostać skierowane również osoby, które z powodu długotrwałej choroby lub wypadku przy pracy nie mogą już wykonywać swoich dotychczasowych obowiązków zawodowych. Cały proces odbywa się na podstawie zaświadczeń lekarskich.

Kto może otrzymać odszkodowanie?

Świadczenia wyrównawcze to świadczenia wypłacane ściśle określonym grupom osób. Aby kwalifikować się do tego świadczenia, należy spełnić bardzo szczególne i specyficzne warunki. Informacje o zgodności powinny być poparte odpowiednimi ocenami i certyfikatami. Dokumenty te należy dołączyć do naszego wniosku o zasiłek.

Kto otrzymuje zasiłki wyrównawcze?

 • ubezpieczony,
 • pracownicy o obniżonej zdolności do pracy,
 • Osoby, którym obniżono wynagrodzenie w związku z rehabilitacją zawodową.

Nie dotyczy to jednak osób uprawnionych do emerytury lub renty.

Termin otrzymania zasiłku

Prawo do odszkodowania przysługuje od dnia, w którym pracownik przeszedł rehabilitację zawodową. Świadczenie to wygasa przez cały okres rehabilitacji.Zasiłek możemy jednak otrzymywać maksymalnie przez 24 miesiące.Prawo do odszkodowania zwykle wygasa z dniem, w którym ubezpieczony ukończył rehabilitację zawodową. Nie może to być później niż 24 miesiące od dnia, w którym ubezpieczony rozpoczął rehabilitację.

Należy pamiętać, że wypłata odszkodowania zostaje wstrzymana również wtedy, gdy dalsza rehabilitacja zawodowa staje się bezcelowa ze względu na stan zdrowia ubezpieczonego pracownika. Taka sytuacja może być czasem osiągnięcia całkowitej niepełnosprawności. W takim przypadku musisz przełączyć się narenta.

Ile wynosi opłata?

Wysokość zasiłku zależy od Twoich dochodów.Jest to różnica między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających powrót do zdrowia a miesięcznym wynagrodzeniem uzyskiwanym podczas pracy za obniżone wynagrodzenie.

Jak obliczyć wysokość odszkodowania? Obliczone przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o wynagrodzenie otrzymane w miesiącu rehabilitacji zawodowej. Osiągnięty wynik to wysokość odszkodowania, do którego jesteśmy uprawnieni.

(Video) REJS PO MAZURACH - wskazówki i najważniejsze informacje

Weźmy przykład pana Jane, który ma możliwość otrzymania odszkodowania. Jego średni miesięczny dochód wynosił 3000 zł, w porównaniu do 2600 zł w okresie rekonwalescencji. Pan Jan otrzymuje zasiłek wyrównawczy w wysokości 400 zł.

Jak ubiegać się o zasiłek kompensacyjny?

Aby otrzymać zasiłek wyrównawczy, należy najpierw złożyć stosowny wniosek.

 • Jeżeli nasz pracodawca wykupił ubezpieczenie zdrowotne dla więcej niż 20 pracowników, złożymy wniosek o przyznanie zasiłku,
 • Jeżeli pracodawca zgłosił niewielką liczbę osób do ubezpieczenia zdrowotnego, wniosek składa się we właściwej jednostce ZUS.

Do wniosku należy dołączyć komplet odpowiednich dokumentów.Różnią się one w zależności od rodzaju świadczeń, które chcesz otrzymać. Prosimy o dokładne zapoznanie się z załącznikami wymaganymi w naszej sytuacji, zanim je wypełnicie i dołączycie do wniosku o zasiłek.

Odszkodowanie — wymagane dokumenty

W zależności od żądanych korzyści dokumenty, które składasz, będą się różnić.
Zasiłki wyrównawcze mogą być wypłacane z dwóch źródeł:

 • ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Ubezpieczenie wypadkowe – wypłacane jest tylko wtedy, gdy konieczna jest rehabilitacja zawodowa spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Niezależnie od źródła wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych ubezpieczony musi przedstawić następujący dowód:

 • ZUS opiniuje decyzję lekarza (lub wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy) o potrzebie rehabilitacji zawodowej,
 • Zaświadczenie o rehabilitacji zawodowej lub przyuczeniu do określonej pracy od pracodawcy lub ośrodka rehabilitacji zawodowej w ramach lub pomiędzy przedsiębiorstwami,
 • Świadectwo wniesienia wkładu wystawione na formularzu Z-3,
 • Zaświadczenie od pracodawcy lub zakładowego/międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji stwierdzające wysokość miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego w trakcie rehabilitacji zawodowej lub przyuczenia do określonego zawodu.

Ponadto, jeśli opłacasz ubezpieczenie wypadkowe, wymagane są następujące dokumenty:

 • porozumienie w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz czy konieczna jest rehabilitacja zawodowa w wyniku wypadku przy pracy,
 • Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydawana przez inspektora sanitarnego, jeżeli konieczność poddania się zabiegowi rehabilitacji zawodowej spowodowana jest chorobą zawodową.

pytanie i odpowiedź

Co to jest zasiłek kompensacyjny?

Zasiłek wyrównawczy jest specjalnym świadczeniem socjalnym wypłacanym przez ZUS osobom, którym obniżono wynagrodzenie z tytułu rehabilitacji zawodowej.

Kto może otrzymać odszkodowanie?

(Video) Kredyt hipoteczny - Najważniejsze informacje!🏡 💸

Świadczenia wyrównawcze są przyznawane ubezpieczonym pracownikom, u których doszło do obniżenia wydajności pracy, rehabilitacji zawodowej lub utraty zdolności do wykonywania dotychczasowych obowiązków zawodowych w wyniku długotrwałej choroby, wypadku przy pracy itp.

Jak długo wygasa zasiłek?

Prawo do świadczeń wyrównawczych przysługuje od dnia reintegracji i przysługuje przez cały okres rehabilitacji, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące.

Jak obliczana jest wysokość odszkodowania?

Wysokość świadczenia ustalana jest na podstawie różnicy między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem za okres 12 miesięcy poprzedzających rehabilitację a wynagrodzeniem otrzymywanym w okresie obniżonego wynagrodzenia.

Jak ubiegać się o zasiłek kompensacyjny?

(Video) Bezpieczny kredyt 2% - aktualne informacje, przykłady, obliczenia.

Gdy pracodawca zajmuje się rejestracją ubezpieczenia zdrowotnego dla więcej niż 20 pracowników, składa wniosek do pracodawcy. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby pracowników wniosek zostanie złożony we właściwym oddziale ZUS.

Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o zasiłek?

Wymagane dokumenty to zaświadczenie rzeczoznawcy ZUS, zaświadczenie od pracodawcy lub ośrodka rehabilitacji zawodowej, zaświadczenie od płatnika oraz dodatkowe dokumenty w przypadku ubezpieczenia wypadkowego.

Jak długo czeka się na odszkodowanie?

Zasiłek wyrównawczy możesz otrzymywać przez cały okres rehabilitacji, maksymalnie do 24 miesięcy.

Kiedy zasiłek się kończy?

(Video) Czy masz to na rachunku? Gigantyczna opłata handlowa. Nie daj się złapać

Świadczenia kompensacyjne przestają być wypłacane z dniem zakończenia rehabilitacji zawodowej lub gdy dalsza rehabilitacja staje się nieskuteczna z powodu całkowitej niepełnosprawności. Wtedy być może będziesz musiał nadal otrzymywać rentę inwalidzką.

Czy osoba uprawniona do emerytury lub renty może otrzymać świadczenia wyrównawcze?

Nie, świadczenia kompensacyjne nie są wypłacane emerytom ani rencistom.

Czy odszkodowanie można wypłacić z ubezpieczenia wypadkowego?

Tak, odszkodowanie może być wypłacone z ubezpieczenia wypadkowego, jeśli konieczna jest rehabilitacja zawodowa w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

podsumować

Świadczenia kompensacyjne wypłacane są ubezpieczonym pracownikom odbywającym rehabilitację zawodową o ograniczonej zdolności do pracy. Może być również przyznane osobom, które z powodu długotrwałej choroby lub wypadku przy pracy stały się niezdolne do wykonywania dotychczasowych obowiązków zawodowych. Wniosek o wypłatę odszkodowania należy złożyć u pracodawcy lub w odpowiedniej jednostce ZUS, w zależności od liczby pracowników objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

(Video) KORONAWIRUS z Wuhan - najważniejsze INFORMACJE OD LEKARZA

Prawo do świadczeń wyrównawczych przysługuje od dnia reintegracji i przysługuje przez cały okres rehabilitacji, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące. Wysokość świadczenia opiera się na różnicy między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających powrót do zdrowia a wynagrodzeniem otrzymywanym w okresie obniżonego wynagrodzenia.

Wnioskodawcy muszą przedstawić odpowiednie dokumenty, takie jak zaświadczenie rzeczoznawcy ZUS, zaświadczenie pracodawcy lub ośrodka rehabilitacji zawodowej oraz zaświadczenie płatnika. Przy otrzymywaniu odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego niezbędne jest również przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy lub rozpoznanie choroby zawodowej.

Krótko mówiąc, odszkodowanie jest ważnym świadczeniem socjalnym dla osób o ograniczonej zdolności do pracy i rehabilitacji zawodowej. Artykuły opisują, kto może otrzymać świadczenia, w jaki sposób obliczane są świadczenia, jak złożyć deklarację oraz jakie dokumenty są wymagane.

Videos

1. POZNAJ co czeka ALGORAND w NAJBLIŻSZYCH MIESIĄCACH || NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
(Kryptosfera)
2. PPK z Millennium TFI - najważniejsze informacje
(Millennium TFI)
3. SAFE CLAIMS: Odzyskaj opłaty za konto - to Twoje prawo!
(Safe Claims)
4. Jak Robić Airdropy Na KILKA PORTFELI | PORADNIK Od A do Z
(Świat Krypto)
5. Opłata mocowa dla posiadaczy fotowoltaiki
(Panele Fotowoltaiczne)
6. Maluch Plus - informacje o programie. Kto może otrzymać środki i na co je przeznaczyć?
(Kancelaria Adwokacka Adwokat Beata Patoleta)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated: 26/09/2023

Views: 5814

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.