Jak firmy wdrażają telepracę (2023)

czym jest praca zdalna

Od 7 kwietnia 2023 r. pracodawcy mogą wejśćWykonywać pracę w formie telepracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Tego samego dnia przestaną obowiązywać tymczasowe przepisy dotyczące pracy zdalnej w czasie pandemii Covid-19.

Nowe regulacje dotyczące telepracy zastępują regulacje prawne dotyczące telepracy. Warunki korzystania z telepracy określone w umowie lub regulaminie danego pracodawcy nie mogą przekraczać określonego okresu6 miesięcyLiczenie rozpoczyna się 7 kwietnia 2023 r.

przypomnieć!Wraz z wejściem w życie Regulaminu telepracy, przepisy dotyczące telepracy zostają wycofane.

Możliwość pracy zdalnej:

 • w całości lub w części
 • W miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, uwzględniającym adres zamieszkania pracownika
 • Zwłaszcza w telekomunikacji bezpośredniej.

Może pracować zdalniePraca na pełen etat(całkowicie poza siedzibą pracodawcy) lubczęściowo– W siedzibie pracodawcy i poza nią (np. 2 dni u pracodawcy i 3 dni w domu pracownika).

Podstawowa forma pracy zdalnej opiera się naUmowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Przeanalizuj główne etapy wprowadzenia pracy zdalnejna podstawie umowy.

1

Wreszcieporozumienia ze związkami zawodowymizwydawać regulaminyOkreśl zasady wykonywania pracy zdalnej (m.in. zasady wypłaty świadczeń, zasady wykonywania pracy czy warunki bezpieczeństwa i higieny pracy).

W przypadku braku akceptacji takich dokumentów pracodawca określi zasady telepracy w indywidualnej umowie z pracownikiem.

2

wytłumaczyćOcena ryzyka zawodowegodo pracy zdalnej i rozwojuInformacje dla pracownikówNa podstawie wyników tej oceny.

3

semestroszczędzacz danychdo pracy zdalnej.

4

Pozwól pracownikom pracować zdalnie

5

Dostarczanie pracownikom informacji w oparciu o ocenę ryzyka zawodowegootrzymał jego oświadczenie przed zezwoleniem mu na pracę zdalnąTo:

 • Zapoznali się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacjami zawierającymi zasady bezpiecznej i higienicznej telepracy i zobowiązali się do ich przestrzegania.
 • Zapewnij bezpieczne i higieniczne warunki pracy w odległych miejscach pracy, w lokalizacjach wyznaczonych przez pracownika i uzgodnionych z pracodawcą.

6

Otrzymaj od pracowników oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą Ochrony Danych Osobowych.

7

Wymieniaj informacje niezbędne do komunikacji za pomocą bezpośredniej telekomunikacji lub w inny sposób uzgodniony z pracodawcą.

8

najpóźniejDzień, w którym zaczynasz pracować zdalnieInformacje przekazywane pracownikowi przez pracodawcę wykazujące:

 • Jednostka organizacyjna pracodawcy, w której pracownik wykonuje pracę zdalnie
 • Osoba lub organ odpowiedzialny za współpracę z pracownikami wykonującymi telepracę i uprawniony do przeprowadzania kontroli w miejscu telepracy.

ważny!Wszystkie informacje o pracodawcy i oświadczenia pracowników mogą mieć formę papierową lub elektroniczną. Żądania od pracowników pracujących zdalnie, których prawa i obowiązki pracownicze są określone w niniejszym Kodeksie lub innych przepisach prawa lub aktach wykonawczych, muszą mieć formę pisemną i można je składaćW formie papierowej lub elektronicznej.

Praca zdalna również może być wykonywana wyjątkowo dobrzeNa wniosek pracodawcy, WZ palca

Całość dokumentacji związanej z wykonywaniem pracy zdalnej przechowywana jest w aktach osobowych pracownika w Części B.

gdzie możesz pracować zdalnie

To, w jakim stopniu telepraca odbywa się zarówno w siedzibie pracodawcy, jak i poza nią, zależy od rozwiązań, jakie wybierają pracodawcy oraz ustaleń z pracownikami.

zdalne miejsce pracyZawsze będzie miejsce wyznaczone przez pracownikaWtedy zawsze zgadzaj się z pracodawcą (tj. bądź przez niego akceptowany).

Gdy praca zdalna nie jest możliwa

Niezależnie od rodzaju pracy, z pracy zdalnej można korzystać, o ile rodzaj wykonywanej pracy pozwala na tego typu współpracę.

Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. pracować zdalnieniemożliwy do wykonaniaćwiczenia:

 • szczególnie niebezpieczne
 • Wynik przekracza dopuszczalne normy dla czynników fizycznych określone w obszarze mieszkalnym
 • Zagrożenia powodowane przez czynniki chemiczne wymienione w przepisach BHP dotyczących obecności środków chemicznych w miejscu pracy
 • W związku z użyciem lub uwolnieniem szkodliwych czynników biologicznych, materiałów radioaktywnych i innych substancji zapachowych lub mieszanin
 • powodować poważne zanieczyszczenie.

Jak firmy mogą regulować pracę zdalną

Pracodawcy regulują telepracę, czyli ramowe zasady określające ich funkcjonowanie w firmie:

 • Negocjacje ze związkami zawodowymi – czy firma posiada związek zawodowy?
 • W regulaminie pracy – jeśli nie uda mu się dojść do porozumienia ze związkami zawodowymi lub w firmie nie ma organizacji związkowej.

ważny!Dopuszczalne jest także wyrażenie zgody lub zlecenie pracy zdalnej, jeżeli:Nie podpisała jeszcze porozumienia ze związkiem ani nie uchwaliła regulaminu pracy zdalnej. W takim przypadku pracodawca określa zasady realizacji telepracy odpowiednio w zleceniu wykonywania telepracy lub w umowie zawartej z pracownikiem.

Zamówienie lub umowa musi zawierać następujące elementy:

 • Zasady pokrywania przez pracodawców kosztów związanych z telepracą
 • Zasady ustalania ekwiwalentów środków pieniężnych lub płatności ryczałtowych
 • Zasady komunikacji pracodawców z telepracownikami, w tym metody identyfikacji telepracowników w miejscu pracy
 • Zasady wykonywania pracy pracowników zdalnych
 • Zasady kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zasady przestrzegania wymogów bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedury ochrony danych osobowych
 • Zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu sprzętu roboczego (w tym technicznego) powierzonego pracownikom.

porozumienie ze związkami

Wyjaśnia zasady pracy zdalnej dla pracodawców w lokalizacjach uzwiązkowionychw osiągniętym porozumieniupomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi.

Jeżeli pracodawca ma więcej niż jedno stowarzyszenie branżowe, należy zawrzeć porozumienia ze wszystkimi związkami zawodowymi.

(Video) BRANŻA Z DUŻYMI ZAROBKAMI - Rady jak zacząć

Jeżeli nie uda się dojść do porozumienia ze wszystkimi związkami zawodowymi co do treści porozumienia, pracodawca dojdzie do porozumienia w sprawie treści porozumienia z reprezentatywnymi związkami zawodowymi, z których każda reprezentuje co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy .

Reprezentatywnymi zakładowymi organizacjami związkowymi są zakładowe organizacje związkowe:

 • jest jednostką organizacyjną lub organizacją członkowską ponadzakładowego związku zawodowego, uznawaną za reprezentatywną w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, w której co najmniej 8% pracowników zatrudnionych przez pracodawcę wykonuje pracę zarobkową, lub
 • Co najmniej 15% pracowników zatrudnionych przez pracodawcę ma pracę zarobkową.

Jeżeli żadna zakładowa organizacja związkowa nie spełnia tych wymagań, reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja, w której największa liczba pracowników zatrudnionych przez pracodawcę wykonuje pracę zarobkową.

Umowa musi szczegółowo określać:

 • Jedna lub więcej grup pracowników, którzy mogą być zaangażowani w pracę zdalną
 • Zasady pokrywania przez pracodawców kosztów związanych z telepracą
 • Zasady ustalania ekwiwalentów środków pieniężnych lub płatności ryczałtowych
 • Zasady komunikacji pracodawców z telepracownikami, w tym metody identyfikacji telepracowników w miejscu pracy
 • Zasady wykonywania pracy pracowników zdalnych
 • Zasady kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zasady przestrzegania wymogów bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedury ochrony danych osobowych
 • Zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu sprzętu roboczego (w tym technicznego) powierzonego pracownikom.

przypomnieć!Rozporządzenie może regulować inne elementy pracy zdalnej, o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy.

Jeżeli pracodawca złoży projekt umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarciabrak zgodypracodawcy mają prawo ustalać zasady pracy zdalnejprzepisy prawneUwzględnia to porozumienia zawarte ze związkiem zawodowym spółki w trakcie procesu porozumienia.

Regulamin pracy zdalnej

Zasady pracy zdalnej zostaną przyjęte przez pracodawców w dwóch scenariuszach:

 • brak porozumieniaZe związkami korporacyjnymi (powyżej)
 • z konkretnym pracodawcąnie działająStowarzyszenie Biznesu.

przypomnieć! Przed włączeniem do przepisów należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi telepracyz przedstawicielami pracownikówWybierz według modelu stosowanego przez konkretnego pracodawcę.

Rozporządzenie przewiduje m.in.:

 • Jedna lub więcej grup pracowników, którzy mogą być zaangażowani w pracę zdalną
 • Zasady pokrywania przez pracodawców kosztów związanych z telepracą
 • Zasady ustalania ekwiwalentów środków pieniężnych lub płatności ryczałtowych
 • Zasady komunikacji pracodawców z telepracownikami, w tym metody identyfikacji telepracowników w miejscu pracy
 • Zasady wykonywania pracy pracowników zdalnych
 • Zasady kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zasady przestrzegania wymogów bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedury ochrony danych osobowych
 • Zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu sprzętu roboczego (w tym technicznego) powierzonego pracownikom.

przypomnieć!Rozporządzenie może regulować inne elementy pracy zdalnej, o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy.

Zgadzam się na pracę zdalną

Podstawową formą oferowania pracy w formule na odległość będzieRozliczenia pomiędzy stronami umowy o pracę

Strony umowy o pracę mogą ustalić, że pracownicy pracują zdalnie:

 • przy podpisywaniu umowy o pracę lub
 • Składany w formie papierowej lub elektronicznej z inicjatywy pracodawcy lub na wniosek pracownika w trakcie zatrudnienia.

przypomnieć!Umowy o pracę zawierane i zmieniane są w formie pisemnej. W przypadku gdy strony w okresie zatrudnienia zgadzają się na pracę zdalną, strony dokonują zmiany umowy o pracę w celu wprowadzenia innego miejsca pracy, np. miejsca zamieszkania pracownika. Jeżeli w trakcie trwania stosunku pracy zostanie zawarta umowa o pracę zdalną, jest to możliwew formie papierowej lub elektronicznej.

przykład

Tomasz pracuje w Promyku. Posiada służbowy adres e-mail i osobisty kod dostępu. W ramach korespondencji służbowej Pan Tomasz wysłał e-mail do swojego pracodawcy, w którym zalecił mu pracę telepracą 2 dni w tygodniu ze swojego miejsca zamieszkania (ul. Chrupka 100/15, Warszawa). Pan Tomasz otrzymał wiadomość zwrotną od pracodawcy zezwalającą mu na pracę zdalną z proponowanej lokalizacji. Szczegółowe harmonogramy pracy zdalnej należy uzgodnić z przełożonymi.

Obie strony umowy o pracę wyrażają zgodę na pracę zdalną w formie elektronicznej.

Moment wyrażenia zgody na pracę zdalną ma istotne znaczenie dla prawdopodobieństwa wycofania się pracodawcy lub pracownika z tej formy pracy.

Jeśli zawierasz umowy dotyczące pracy zdalnejPodczas podpisywania umowy o pracężadna ze stronNie można go jednostronnie wycofać.

Jeśli zawierasz umowy dotyczące pracy zdalnejPodczas zatrudnieniazarówno pracodawca, jak i pracownik, mogą złożyć wniosek o zaprzestanie pracy zdalnej i przywrócenie dotychczasowych warunków pracy, złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Termin przywrócenia dotychczasowych warunków zatrudnienia jest określony w umowie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, ale nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jeżeli pracodawca i pracownik nie uzgodnią tego terminu, dotychczasowe warunki pracy zostaną przywrócone następnego dnia po upływie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

(Video) DLACZEGO FIRMY BOJĄ SIĘ PODNOSIĆ CENY? [SUBSKRYBUJ]

Odmowa pracownika wyrażenia zgody na pracę zdalną i żądanie zaprzestania pracy zdalnej nie może być dla pracodawcy powodem do rozwiązania umowy o pracę.

Program musi obejmować:

 • Wprowadź pracę zdalną
 • zdalne miejsce pracy
 • Albo w formie pełnej, albo częściowej.

W umowie pracodawca i pracownik mogą uzgodnić inne istotne aspekty pracy zdalnej, o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy.

przypomnieć!Oprócz samej umowy pracownicy muszą spełnić szereg dodatkowych warunków, aby móc pracować zdalnie. Obejmuje to opracowywanie informacji na temat zdrowia i bezpieczeństwa oraz zbieranie roszczeń lub ustalanie zwrotu kosztów telepracy.

Materiały, narzędzia i pokrycie kosztów

W zakresie pracy zdalnej pracodawcy mają obowiązek:

 • Zapewnienie telepracownikom materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, w tym sprzętu technologicznego
 • Pracownicy wykonujący pracę zdalną zapewniają lub płacą za instalację, serwis i konserwację sprzętu (w tym niezbędnego sprzętu technicznego) niezbędnego do wykonywania pracy zdalnej. Opłaty za wykonywanie pracy zdalnej
 • Zapłać za energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne potrzebne do pracy zdalnej
 • Zapewnij pracownikom pracującym zdalnie niezbędne szkolenia i wsparcie techniczne.

Ponadto pracodawcy mogą ponosić inne koszty, np.O ile są one bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej. Zwrot takich kosztów należy określić w następujący sposób:

 • porozumienia ze związkami zawodowymi lub
 • w linii lub
 • wykonać polecenie pracy zdalnej, lub
 • Jeżeli nie zostanie osiągnięte porozumienie ze związkiem zawodowym lub nie zostaną wydane żadne regulacje, należy skonsultować się z pracownikami pracującymi zdalnie.

Strony mogą także uzgodnić zasady korzystania przez pracowników wykonujących telepracę z materiałów i zasobów, których nie udostępnia pracodawca, a które są niezbędne do wykonywania telepracy. W takim wypadku pracodawca ma obowiązek wypłacić równowartość w gotówce.

Wynagrodzenie za pracę zdalną

Pracodawcy są zobowiązaniodwdzięczyć sięW związku z telepracą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

Jeżeli pracownik korzysta z własnych materiałów i sprzętu do pracy, w tym sprzętu technicznego, również jest zobowiązany do zapłatyodpowiedniki sera

Pokrycie kosztów lub wypłata ekwiwalentów pieniężnych może nastąpić w formie płatnościkwota ryczałtowa. Ryczałt musi odpowiadać przewidywanym kosztom, jakie pracownik poniesie w wyniku pracy zdalnej.

Jednocześnie przy ustalaniu kwoty równowartościowej lub jednorazowej należy wziąć pod uwagę w szczególności następujące czynniki:

 • Normy zużycia materiałów i urządzeń (w tym technicznych) oraz ich notowane ceny rynkowe
 • Ilość materiału odpowiadająca potrzebom pracodawcy i cena rynkowa tego materiału
 • Normy zużycia energii elektrycznej i kosztów usług telekomunikacyjnych.

Podatki i ubezpieczenia społeczne

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi wykonującemu telepracę materiały i środki, w tym urządzenia technologiczne niezbędne do wykonywania telepracy, pokryć koszty związane z telepracą pracownika oraz zapłacić ekwiwalent pieniężny albo jednorazową odpłatnośćNie stanowi dochodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

Świadczenia wyłączone z pojęcia dochodu nie są podstawą naliczania składekDla zabezpieczenia społecznego.

Kontrola telepracy

Pracodawcy mają prawo sprawdzić:

 • Pracownicy pracują zdalnie
 • w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Przestrzegać wymogów bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

Zasady przeprowadzania kontroli muszą być określone w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub w regulaminie telepracy, a w przypadku jego braku – z pracownikiem lub w pouczeniu.

kontrola została przeprowadzonaNegocjuj z pracownikamiPracuj zdalnie w godzinach pracy pracowników.

Działania monitorujące władz wykonawczych nie mogą naruszać prywatności pracowników i innych osób pracujących zdalnie, ani uniemożliwiać korzystania z pokoi rodzinnych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

ważny!Jeśli podczas kontroli telepracyznajdzie niedobórPrzepisy, zasady lub wymagania nakładają na pracodawców obowiązek żądania od pracowników usunięcia wykrytych uchybień w określonym terminie lub wycofania zgody na pracę zdalną.

W przypadku cofnięcia zgody na telepracę pracownik rozpocznie pracę w dotychczasowym miejscu w terminie wskazanym przez pracodawcę.

bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (BHP).

(Video) Long-term telework in government

Nawet w przypadku pracy zdalnej pracodawcy ponoszą ogólną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy.

Możliwość wywiązania się z tego obowiązku jest utrudniona w przypadku pracy zdalnej.

pracodawca maDostęp do zdalnych stacji roboczych jest ograniczonyZwykle tam, gdzie mieszkają pracownicy. Kontynuowane będą więc działania pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem specyfiki pracy zdalnej. Przykładowo część zadań pracownicy wykonują sami, przy czym organizuje on zdalne miejsce pracy, szczególnie biorąc pod uwagę wymogi ergonomiczne.

Telepraca wyraźnie wyłącza szereg przepisów BHP, m.in.:

 • Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia pierwszej pomocy lub
 • Odpowiedzialny pracownik ma obowiązek urządzić stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami warunków pracy.

ocena ryzyka

Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz podejmuje niezbędne środki ostrożności w celu ograniczenia tego ryzyka.

Obowiązek ten dotyczy również pracy zdalnej.

Oceniając ryzyko zawodowe pracowników zdalnych, należy zwrócić szczególną uwagę na wpływ tej pracy na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy i warunki psychospołeczne.

Zgodnie z wynikami tej recenzjiInformacje przygotowane przez pracodawcę obejmują:

 • Zasady i metody prawidłowej organizacji zdalnych stanowisk pracy z uwzględnieniem wymagań ergonomicznych
 • Zasady bezpiecznej i higienicznej pracy zdalnej
 • Czynności do wykonania po zakończeniu pracy zdalnej
 • Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

ważny!Pracodawcy mogą się przygotowaćUniwersalna Ocena Ryzyka ZawodowegoDotyczy poszczególnych grup zadań zewnętrznych.

CzytaćDowiedz się więcej o ocenie ryzyka

regularne szkolenia

Co ważne, w przypadku pracy zdalnej (całkowitej lub częściowej) zawsze obowiązkowe są regularne szkolenia personelu. Jest to o tyle istotne, że ustawa Prawo pracy wyłącza z takich obowiązków niektóre stanowiska administracyjno-biurowe.

CzytaćDowiedz się więcej o regularnych treningach.

Obowiązki informacyjne i oświadczenia pracowników

Informacje o warunkach zatrudnienia

podczas pracy zdalnejZgodnie z umową przy podpisywaniu umowy o pracęPracodawcy mają obowiązek udzielania pracownikom informacji o warunkach zatrudnienia. Informacje te przekazywane są w terminie 7 dni od podpisania umowy o pracę.

W informacjach o telepracowniku musisz także:

 • Wskaż jednostkę organizacyjną pracodawcy, na której stanowisku pracownik pracuje zdalnie
 • Wskaż osobę lub instytucję odpowiedzialną za współpracę z pracownikami wykonującymi pracę zdalną i uprawnioną do przeprowadzania kontroli w miejscu pracy zdalnej.

jeśli nastąpi rozliczeniePodczas zatrudnieniapowyższe informacje przekazywane są pracownikom w formie papierowej lub elektronicznejNajpóźniej w dniu, w którym rozpoczyna się praca zdalna.

jeśli nastąpi rozliczeniePodczas zatrudnieniapowyższe informacje przekazywane są pracownikom w formie papierowej lub elektronicznej,Najpóźniej w dniu, w którym rozpoczyna się praca zdalna.

przeczytaj powiązane treściW jaki sposób informujecie Państwo o warunkach zatrudnienia?

dwa kluczowe stwierdzenia

Zanim dopuszczono pracę zdalną, pracodawcy pracowaliNależy otrzymać oświadczenie od pracownikaZapoznał się z oceną ryzyka zawodowego pracodawcy oraz informacjami zawierającymi zasady bezpiecznej i higienicznej telepracy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Dodatkowo pracownik musi złożyć dodatkowe oświadczenie potwierdzające, że miejsce telepracy w miejscu wyznaczonym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Pracownicy mogą składać oświadczenia zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

(Video) We can work from anywhere, but telecommuting carries its own risks

ochrona danych osobowych

Z myślą o telepracy pracodawcy określają procedury ochrony danych osobowych oraz, w razie potrzeby, udzielają instrukcji i szkoleń w tym zakresie.

Pracownik pracujący zdalnie musi potwierdzić w formie papierowej lub elektronicznej, że zapoznał się z niniejszymi procedurami. Jest on zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Prawa pracowników telepracujących

Pracownicy pracujący zdalnieNie można traktować go bardziej przychylniePrzy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunków pracy, warunków pracy, możliwości awansu oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, należy uwzględniać różnice związane z warunkami telepracy w porównaniu z innymi pracownikami wykonującymi tę samą lub podobną pracę.

Pracownicy nie mogą być w żaden sposób dyskryminowani za wykonywanie pracy zdalnej i odmowę jej wykonywania.

Pracodawcy umożliwiają pracownikom pracę zdalnąpozostać w miejscu pracy, kontaktowania się z innymi pracownikami oraz korzystania z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, zakładowych zaplecza socjalnego oraz imprez towarzyskich – na zasadach obowiązujących wszystkich pracowników.

Powiązane aplikacje do pracy zdalnej

Kodeks pracy definiuje grupy pracowników, dla których telepraca może być szczególną okazją do lepszej koordynacji zadań prywatnych i zawodowych. Jeżeli pracownik z tej grupy złoży wniosek o pracę zdalną, pracodawcazobowiązany wziąć to pod uwagęChyba, że ​​nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy, jaką pracownik wykonuje.

pracodawcazobowiązany uwzględnićaplikacja:

 • pracownica w ciąży
 • Pracownicy wychowujący dzieci do lat 4
 • Pracownicy rodziców dzieci posiadający świadectwa, o których mowa w art. 4 sekundy. Sekcja 3 ustawy o wsparciu przez całe życie dla kobiet w ciąży i ich rodzin – dowód poważnej i nieodwracalnej niepełnosprawności lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, która rozwinęła się przed rozwojem dziecka lub w trakcie porodu (w tym po ukończeniu przez dziecko 18 lat)
 • Pracownicy rodziców dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym zgodnie z przepisami Regulaminu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia
 • Pracownicy rodziców dziecka, którzy posiadają opinię w sprawie konieczności objęcia wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, orzeczenia lub rewalidacji o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, także u dziecka po 18. roku życia
 • Pracownik opiekujący się inną osobą z najbliższej rodziny lub inną osobą w tym samym gospodarstwie domowym z orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Odmawiaj akceptacji próśb o pracę zdalną

Pracodawca może odmówić pracownikowi telepracy, jeżeli nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy, którą pracownik wykonuje.

Pracodawca poinformuje pracownika w terminie siedmiu dni roboczych od dnia złożenia przez pracownika wniosku w formie papierowej lub elektronicznej o przyczynach nieuwzględnienia wniosku.

praca zdalna

Może pracować zdalnieNa wniosek pracodawcy:

 • W okresie stanu nadzwyczajnego, zagrożenia pandemią lub pandemii i odwołania lub w terminie 3 miesięcy od odwołania

Ze względu na siłę wyższą pracodawca nie jest w stanie zapewnić pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy.

Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie: zewnętrzne, nieprzewidywalne, którego skutkom nie można zapobiec.

ważny! pracodawcy przed wydaniem poleceniaNależy otrzymać oświadczenie od pracownikaUdowodnij w formie papierowej lub elektronicznej lokalizację i warunki techniczne telepracy. W przypadku zmiany lokalizacji i warunków technicznychunikaj pracy zdalnejPracownik niezwłocznie informuje o tym pracodawcę. W tym przypadku pracodawcaZlecenie telepracy musi zostać odwołane

Pracodawca zawsze możeWycofanie zleceń w celu wykonywania pracy zdalnejProsimy o podanie tego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Okazjonalna praca zdalna

Nie we wszystkich przypadkach pracodawcy będą zainteresowani wdrożeniem pracy zdalnej oraz uzgodnieniem warunków i poniesionych kosztów. Jednocześnie w wielu firmach można rozważyć również okazjonalną pracę zdalnąOferuj dodatkowe benefity pracownikom

W tym przypadku istnieje ciekawe rozwiązanieOkazjonalna praca zdalna --W takim przypadku zmniejsza się szereg obowiązków pracodawcy.

Czasami możliwa jest praca zdalna:

 • Na żądanie pracownika złożyć w formie papierowej lub elektronicznej
 • Nie więcej niż 24 dni w roku.

Okazjonalna praca zdalnaTylko na wniosek pracowników.Konkluzja ta nie jest jednak wiążąca dla pracodawców. Opłaca się nawet natychmiastowo reagować na prośby pracowników.

Okazjonalna telepraca może w normalnych okolicznościach stanowić uzupełnienie telepracy: Pracownik może ubiegać się o okazjonalną pracę zdalną, nawet jeśli już częściowo wykonuje pracę zdalną, według harmonogramu uzgodnionego z ustawodawcami (praca zdalna okazjonalna). Praca wykonywana jest w dni powszednie wskazane przez biuro).

ważny!Okres 24 dni w przypadku okazjonalnej pracy zdalnej liczony jest w oparciu o rok kalendarzowy, niezależnie od liczby pracodawców.

(Video) The benefits of telework opportunities in the Army

Kontrole okazjonalnej pracy zdalnej, kontrole bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontrole przestrzegania wymogów bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, przeprowadzane są na zasadach uzgodnionych z pracownikami.

Okazjonalna praca zdalna nie wymaga:

 • Koordynacja pracy zdalnej
 • Zaakceptuj porozumienie ze związkiem zakładowym w celu ustalenia regulaminu lub w przypadku braku takiego regulaminu negocjuj indywidualnie z pracownikami zawarte w nim zasady pracy zdalnej
 • Obowiązki informacyjne o jednostce organizacyjnej pracodawcy, w której pracownik pełni stanowisko
 • Złóż wniosek o zaprzestanie pracy zdalnej
 • Pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom materiały i narzędzia pracy niezbędne do pracy zdalnej, ponieść koszty związane z pracą zdalną określone w projekcie, a także zapewnić pracownikom fizycznym pomoc techniczną i niezbędne narzędzia szkoleniowe w zakresie pracy zdalnej (pracodawcy mogą zdecydować się na zwracają pracownikom wykonującym pracę zdalną przypadkowe koszty telepracy bezpośrednio związane z taką pracą)
 • Wyklucza się obowiązek zapewnienia regularnych szkoleń pracownikom na stanowiskach administracyjnych i biurowych, niezależnie od rodzaju głównej działalności pracodawcy.

Oznacza to, że należy przestrzegać innych zasad pracy. Dotyczy to zwłaszcza przepisów BHP, opracowywania ocen ryzyka zawodowego lub przekazywania pracownikom informacji na podstawie takich ocen.

Videos

1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRAKTYCZNIE O RODO W ASPEKCIE PRACY ZDALNEJ TELEPRACY
(INTEGRUM Group)
2. Jak ChatGPT i AI pomogą Ci prowadzić firmę i budować strategię marketingową?
(Mała Wielka Firma)
3. Praca zdalna - jak wdrażać nowe przepisy? / mecenas Rafał Malujda
(Technopark Pomerania)
4. #166 Jak Przejść Na Swoje i Zarabiać Bardzo Duże Pieniądze?, Psychika w Biznesie, - Szymon Negacz
(Przemek Górczyk Podcast)
5. ZARZĄDZANIE procesami BIZNESOWYMI. Dane i koncepcja przy SKALOWANIU FIRMY | SZYMON NEGACZ
(Nowoczesne Finanse Firmy od Value Finance)
6. Soneta - Nowe przepisy kadrowe, telepraca i trendy HR
(Ekspert Systemy Informatyczne)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated: 03/10/2023

Views: 6246

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.